Fundacja Wspierania Przedsiębiorczości Regionalnej

Dotacje inwestycyjne dla sektora MŚP w zakresie innowacji i nowych technologii

Email Drukuj PDF

 

 

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO- MAZURSKIEGO
ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektów ze środków
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa
W RAMACH KONKURSU NR 02/14/1.1.7
Z ZAKRESU: OSI PRIORYTETOWEJ - 1 - PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ

Działanie 1.1 Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw
Poddziałanie 1.1.7 Dotacje inwestycyjne dla mikroprzedsiębiorstw i sektora MŚP w zakresie innowacji i nowych technologii.

Konkurs ma formę zamkniętą. Wielkość kwoty przewidzianej do rozdysponowania w konkursie nr 02/14/1.1.7 wynosi 1 465 640,31 EUR, co daje kwotę 6 176 941,09 PLN.

 
Maksymalny poziom dofinansowania projektów środkami Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013 wynosi 50% wydatków kwalifikowalnych. Wsparcie będzie przyznawane na zasadach pomocy de minimis.

Minimalna kwota wsparcia została ustalona na kwotę 50 000,00 PLN.
Maksymalna kwota wsparcia została ustalona na kwotę do 200 000,00 EUR na zasadach de minimis.

O wsparcie mogą ubiegać się mikro, mali i średni przedsiębiorcy.

Przewidziane do wsparcia typy projektów:

dotacje na nowe inwestycje dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw ukierunkowane na zwiększenie ich konkurencyjności poprzez adaptację ich infrastruktury, wyposażenie w nowoczesny sprzęt i technologie oraz:

- zmiany organizacyjne i procesowe;
- zmiany organizacyjne i produktowe;
- zmiany procesowe;
- zmiany produktowe.

Termin składania wniosków: od 29 września 2014 r. do 07 listopada 2014 r.

 

Dokumentacja i bliższe informacje :http://rpo.warmia.mazury.pl/index.php?page=dzial&dzial_id=958

 

Węgorzewo, Giżycko, Srokowo - nabór wniosków na dotacje

Email Drukuj PDF

 

Samorząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego informuje o możliwości składania wniosków za pośrednictwem Związku Stowarzyszeń Na Rzecz Rozwoju Gmin Północnego Obszaru Wielkich Jezior Mazurskich (LGD9)  w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013 na operacje, które spełniają warunki przyznania pomocy  w ramach działań:

1. Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw – kwota dostępnych środków - 8.614,00 zł,

2. Małe projekty – kwota dostępnych środków – 280.138,94 zł,
3. Odnowa i rozwój wsi – kwota dostępnych środków – 82.419,00 zł,
4. Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej – kwota dostępnych środków – 165.767,00 zł,
 

Wnioski o przyznanie pomocy wraz z załącznikami można składać osobiście w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 15:30 w terminie od 11 sierpnia 2014 r.  do 29 sierpnia 2014 r. w  Biurze Związku Stowarzyszeń Na Rzecz Rozwoju Gmin Północnego Obszaru Wielkich Jezior Mazurskich (LGD9).

 

Szczegółowe informacje, formularze wniosków o przyznanie pomocy wraz z instrukcją, wykaz dokumentów dostępne są na stranach:  www.3mazurylgd9.pl ,  www.sporol.warmia.mazury.pl..

 

Nabór wniosków o przyznanie pomocy

Email Drukuj PDF

 

Samorząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego informuje o możliwości składania wniosków za pośrednictwem Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Lider w EGO” w ramach działania „Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013 na operacje, które spełniają warunki przyznania pomocy w ramach działań:

  1. działanie 413 wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi”.
  2. działanie 413 wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla operacji, które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach Osi 3 PROW 2007-2013, ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej osi – tzw. Małe Projekty.
  3. działanie 413 wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw”.
  4. działanie 413 wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej”.

I. Termin składania wniosków:
 od 20 czerwca 2014r. do 07 lipca 2014r.

II. Miejsce składania wniosków:
Wnioski składa się w Biurze Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Lider w EGO”, ul. Plac Wolności 2, pokój nr 1, 19 – 400 Olecko.

III. Limit dostępnych środków wynosi dla poszczególnych naborów:

  1. Odnowa i rozwój wsi – 620 622,49 zł,
  2. Małe projekty – 935 352,96 zł,
  3. Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw – 367 011,00 zł
  4. Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej - 730 974,50 zł

IV. Dodatkowe informacje:
Dodatkowe informacje można uzyskać w Biurze Stowarzyszenia LGD „Lider w EGO”, ul. Plac Wolności 2, pokój nr 1, 19-400 Olecko; Tel. 87 6101183, e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. , http://www.liderwego.pl/.

 

 

Ekologiczny biznes to dobry biznes

Email Drukuj PDF

Warmińsko-Mazurska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Olsztynie zaprasza mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa do udziału w projekcie   „Ekologiczny biznes to dobry biznes”.

 

Projekt obejmuje szkolenia i doradztwo dla przedsiębiorców i pracowników MŚP z zakresu możliwych do wdrożenia rozwiązań proekologicznych w firmie i źródeł ich finansowania.

 

więcej informacji http://fwpr.org/documents/art/ekobiznes.pdf

Strona 1 z 8

Fundacja Wspierania Przedsiębiorczości Regionalnej w Gołdapi, Plac Zwycięstwa 16, 19-500 Gołdap