Fundacja Wspierania Przedsiębiorczości Regionalnej

Dotacje inwestycyjne dla sektora MŚP w zakresie innowacji i nowych technologii

Email Drukuj PDF

 

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO- MAZURSKIEGO
ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektów ze środków
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa
W RAMACH KONKURSU NR 02/14/1.1.7
Z ZAKRESU: OSI PRIORYTETOWEJ - 1 - PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ

Działanie 1.1 Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw
Poddziałanie 1.1.7 Dotacje inwestycyjne dla mikroprzedsiębiorstw i sektora MŚP w zakresie innowacji i nowych technologii.

Konkurs ma formę zamkniętą. Wielkość kwoty przewidzianej do rozdysponowania w konkursie nr 02/14/1.1.7 wynosi 1 465 640,31 EUR, co daje kwotę 6 176 941,09 PLN.

Maksymalny poziom dofinansowania projektów środkami Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013 wynosi 50% wydatków kwalifikowalnych.

Wsparcie będzie przyznawane na zasadach pomocy de minimis.
Minimalna kwota wsparcia została ustalona na kwotę 50 000,00 PLN.
Maksymalna kwota wsparcia została ustalona na kwotę do 200 000,00 EUR na zasadach de minimis.
O wsparcie mogą ubiegać się mikro, mali i średni przedsiębiorcy.

Przewidziane do wsparcia typy projektów:

dotacje na nowe inwestycje dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw ukierunkowane na zwiększenie ich konkurencyjności poprzez adaptację ich infrastruktury, wyposażenie w nowoczesny sprzęt i technologie oraz:

- zmiany organizacyjne i procesowe;
- zmiany organizacyjne i produktowe;
- zmiany procesowe;
- zmiany produktowe.

Termin składania wniosków: od 29 września 2014 r. do 07 listopada 2014 r.

 

Dokumentacja i bliższe informacje :http://rpo.warmia.mazury.pl/index.php?page=dzial&dzial_id=958

 

 

Gołdapskie Centrum Biznesu - Ośrodek Informacyjno-Konsutacyjny | Plac Zwycięstwa 16, 19-500 Gołdap