Fundacja Wspierania Przedsiębiorczości Regionalnej

Ekologiczny biznes to dobry biznes

Email Drukuj PDF

 

Warmińsko-Mazurska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Olsztynie zaprasza mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa do udziału w projekcie   „Ekologiczny biznes to dobry biznes

 

Projekt obejmuje szkolenia i doradztwo dla przedsiębiorców i pracowników MŚP z zakresu możliwych do wdrożenia rozwiązań proekologicznych w firmie i źródeł ich finansowania.

więcej informacji  http://fwpr.org/documents/art/ekobiznes.pdf

Poprawiony: środa, 23 kwietnia 2014 08:08

,,Warmiński Mazurski Fundusz NA START’’ to fundusz pożyczkowy dla ciebie !

Email Drukuj PDF

Stowarzyszenie ,,Centrum Rozwoju Ekonomicznego Pasłęka’’ jest realizatorem projektu, w ramach którego osoby pracujące, bezrobotne i nieaktywne zawodowo, zamieszkujące na terenie województwa warmińsko-mazurskiego, mogą otrzymać pożyczkę w wysokości do 50 000 zł na rozpoczęcie działalności gospodarczej.

Oprocentowanie pożyczki jest preferencyjne w stosunku do oprocentowania rynkowego i wynosi max 0,5 % w skali roku. Oferowana pożyczka ma także dodatkową zaletę, jaką jest możliwość skorzystania z 12 miesięcznego okresu karencji w spłacie pożyczki, w czasie którego Pożyczkobiorca spłaca jedynie odsetki .

Nie musisz mieć zarejestrowanej działalności wnioskując o pożyczkę !  Działalność rejestrujesz po pozytywnej decyzji komisji pożyczkowej.

Na co można przeznaczyć pożyczone pieniądze ?

Na sfinansowanie kosztów obrotowych, inwestycyjnych oraz obrotowo-inwestycyjnych w ciągu 3 miesięcy od podpisania umowy pożyczkowej . Można opłacić czynsz, zakupić materiał, towar, opłacić ZUS .

Jesteś zainteresowany , masz pytania zadzwoń do naszych  doradców :

Stowarzyszenia  „CREP” w Pasłęku, ul. Piłsudskiego 11A

tel. 55 248 10 91, 55 248 10 92

Fundacja Wspierania Przedsiębiorczości Regionalnej:

- Gołdap Plac Zwycięstwa 16 lok. 3,  tel. 87 615 19 04,

- Węgorzewo  ul. 3 Maja 17b, tel. 87 427 01 48.   
 

 

 

Poprawiony: poniedziałek, 07 kwietnia 2014 08:09

Bon na innowacje

Email Drukuj PDF

 

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ogłosiła nabór wniosków w ramach VII edycji Programu Bon na innowacje.
Celem Programu jest zainicjowanie kontaktów mikro lub małych  przedsiębiorców z jednostkami naukowymi. Wsparcie w ramach Programu jest  przeznaczone na zakup usługi, która bezpośrednio dotyczy rozwoju produktu lub technologii Wnioskodawcy.
Całkowity Budżet Programu w 2014 roku dostępny dla Wnioskodawców to 3 041 500 zł.
Nabór wniosków trwa od dnia 13 lutego 2014 r. do dnia 14 marca 2014 r. do godz. 16.30.
Wydatkami kwalifikującymi się do objęcia wsparciem w ramach programu Bon na  innowacje są koszty zakupu usługi dotyczącej wdrożenia lub rozwoju produktu lub technologii poniesione przez przedsiębiorcę po dniu złożenia wniosku o udzielenie wsparcia w Generatorze Wniosków do dnia określonego w umowie (§2 ust. 2), pomniejszone o podatek od towarów i usług.
Uwaga! Nie kwalifikują się do objęcia wsparciem koszty usług o charakterze promocyjnym, usług polegających na wsparciu procesów zarządczych  i organizacyjnych przedsiębiorstwa, a także usług polegających wyłącznie na  zbadaniu zapotrzebowania rynku na nowy produkt lub technologię lub polegające wyłącznie na dostarczeniu informacji o dostępnych na rynku narzędziach służących prowadzeniu działalności gospodarczej.
Przedsiębiorca, który już uzyskał wsparcie w ramach Programu Bon na innowacje, nie może ubiegać się o wsparcie kolejny raz. Wykonawcą usługi może być wyłącznie jednostka naukowa określona w art. 2 pkt. 9a-e ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (Dz. U. Nr 96 poz. 615) prowadząca w sposób ciągły badania naukowe lub prace rozwojowe oraz posiadająca siedzibę na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. Usługę dla przedsiębiorcy może realizować wyłącznie jedna jednostka naukowa. Kwota wsparcia udzielona jednemu przedsiębiorcy w ramach programu Bon na innowacje nie może przekroczyć 15 000 zł.
Program finansowany jest przez Ministerstwo Gospodarki ze środków budżetu państwa.
Szczegółowe informacje o zasadach przygotowania i składania wniosków o udzielenie wsparcia w ramach programu Bon na innowacje znajdują się na stronie internetowej PARP pod adresem www.parp.gov.pl w zakładce  -Bon na innowacje.

 Pytania prosimy kierować na adres e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. lub telefonicznie pod numerami: (022) 432 89 91 - 93 oraz 0 801 33 22 02.
 

Poprawiony: środa, 19 lutego 2014 09:15

Konkurs o udzielenie wsparcia na wdrożenie CSR

Email Drukuj PDF

 

POLSKA AGENCJA ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

ogłasza konkurs o udzielenie wsparcia na wdrożenie CSR

 

Celem konkursu jest udzielenie pomocy finansowej w formie bezzwrotnego wsparcia finansowego na realizację projektów polegających na wdrożeniu rozwiązań z zakresu społecznej odpowiedzialności biznesu. Przez społeczną odpowiedzialność biznesu rozumie się podejmowanie przez przedsiębiorcę rozwiązań, bezpośrednio związanych z prowadzoną przez niego działalnością, uwzględniających aspekty społeczne i środowiskowe. 

Wsparcie na wdrożenie CSR może być udzielone mikroprzedsiębiorcy, małemu lub średniemu przedsiębiorcy, który spełnia łącznie następujące warunki:

1) posiada siedzibę, a w przypadku przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną – miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

2) rozpoczął wykonywanie działalności gospodarczej co najmniej 6 miesięcy przed dniem złożenia wniosku o udzielenie wsparcia;

3)  złożył tylko jeden wniosek w ramach naboru wniosków o udzielenie wsparcia na wdrożenie CSR;

4) nie otrzymał wcześniej wsparcia na wdrożenie CSR w ramach projektu PARP „Zwiększenie konkurencyjności regionów poprzez społeczną odpowiedzialność biznesu (CSR)”.

Całkowita alokacja środków na udzielenie wsparcia na wdrożenie CSR dla MŚP w ramach II naboru konkursu wynosi 8.789.384,51 PLN.

Wsparcie na wdrożenie CSR stanowi pomoc de minimis. Maksymalna kwota wsparcia to 100 000 PLN, przy czym wsparcie stanowić może do 70% całkowitych wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem.

Wnioski o udzielenie wsparcia można składać od 08.01.2014 r. do 10.02.2014 r. do godz. 16:30.

Dokumentacja konkursowa dostępna jest na stronie:  http://csr.parp.gov.pl/index/index/2268, .

Poprawiony: czwartek, 09 stycznia 2014 19:37

Strona 3 z 10

 

Gołdapskie Centrum Biznesu - Ośrodek Informacyjno-Konsutacyjny | Plac Zwycięstwa 16, 19-500 Gołdap