Fundacja Wspierania Przedsiębiorczości Regionalnej

Jak założyć firmę?

Email Drukuj PDF

 

Wiemy już co ma być przedmiotem naszej działalności, mamy zgromadzone środki finansowe na start możemy przystąpić do rejestracji działalności gospodarczej.

Od dnia 01 stycznia 2012r.  rejestracja działalności gospodarczej  przez osoby fizyczne oraz wspólników spółki cywilnej ( każdy ze wspólników  osobno dokonuje rejestracji)  odbywa  się przez internet w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG)  na stronie  firma.gov.pl.  Rejestracja jest bezpłatna. Można wybrać jeden z kilku  trybów postępowania:

1. Zalogowanie się do CEIDG, wypełnienie wniosku on-line i złożenie go elektronicznie – wymagane jest posiadanie podpisu elektronicznego.

2. Zalogowanie  się do CEIDG, przygotowanie wniosku on-line i podpisanie go w dowolnej gminie (zapamiętaj nr wniosku).

3. Bez logowania się do CEIDG, przygotowanie wniosku on-line i podpisanie go w dowolnej gminie (zapamiętaj nr wniosku).

4. Pobranie  wniosku ze strony CEIDG i złożenie  papierowego w urzędzie gminy, gdzie zostanie przekształcony  na wniosek elektroniczny.

5. Przesłanie wniosku listem poleconym do urzędu gminy  z podpisem notarialnie poświadczonym.

6. W przypadku braku dostępu do internetu wniosek można pobrać w urzędzie gminy i wypełnić odręcznie, a urzędnik wprowadzi wniosek do CEIDG.

 

CEIDG weryfikuje wniosek i jednocześnie przesyła do następujących instytucji:

Głównego Urzędu Statystycznego celem nadania/weryfikacji nr REGON.

Urzędu Skarbowego celem nadania/weryfikacji  Numeru Identyfikacji Podatkowej oraz zgłoszenia  formy opodatkowania podatkiem dochodowym.

Zakładu Ubezpieczeń Społecznych/ Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego  celem zgłoszenia płatnika składek ubezpieczeniowych.

Działalność gospodarczą można rozpocząć w dniu podpisania wniosku  (elektronicznie lub własnoręcznie) lub w dniu wskazanym we wniosku (data przyszła).

Zaświadczenie o wpisie do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej pobiera się ze strony internetowej  firma.gov.pl w zakładce baza przedsiębiorców ( należy wpisać w wyszukiwarkę dane identyfikacyjne np. NIP, REGON).

Tym samym wnioskiem zgłasza się wszelkie zmiany z zakresu podanych informacji w ciągu 7 dni od zaistnienie zmiany.

 

Gołdapskie Centrum Biznesu - Ośrodek Informacyjno-Konsutacyjny | Plac Zwycięstwa 16, 19-500 Gołdap