Fundacja Wspierania Przedsiębiorczości Regionalnej

Nabór wniosków - dofinansowanie

Email Drukuj PDF

 

Nabór wniosków - Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw

Wojewódzki Urząd Pracy w Olsztynie ogłasza konkurs otwarty Nr I/POKL/8.1.1/2013  na dofinansowanie realizacji projektów ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki:

Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki, Działanie 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie, Poddziałanie 8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw.

Dofinansowanie można uzyskać na sfinansowanie  ogólnych i specjalistycznych szkoleń i doradztwo związane ze szkoleniami dla kadr zarządzających i pracowników  mikro, małych i średnich przedsiębiorstw  w zakresie zgodnym ze zdiagnozowanymi potrzebami przedsiębiorstw.

Beneficjent: wszystkie podmioty – z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych).

 Dostępna kwota na realizację projektów - 15 000 000,00 zł

Nabór wniosków o dofinansowanie projektu będzie prowadzony w terminie: od 05.02.2013 r. do 31.12.2013 r. Dopuszcza się wcześniejszy termin zamknięcia konkursu w przypadku wyczerpania środków.

Szczegółowe zasady konkursu zawarte są w Dokumentacji konkursowej dostępnej na stronie www.pokl.up.gov.pl .

 

 

Nabór wniosków  - Dotacje inwestycyjne dla mikroprzedsiębiorstw i sektora MŚP w zakresie innowacji i nowych technologii

Warmińsko - Mazurska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Olsztynie ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektów ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa z zakresu Osi Priorytetowej 1 – Przedsiębiorczość Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013: Działanie 1.1: Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw Poddziałanie 1.1.7: Dotacje inwestycyjne dla mikroprzedsiębiorstw i sektora MŚP w zakresie innowacji i nowych technologii

Konkurs ma formę zamkniętą.

Wielkość kwoty przewidzianej do rozdysponowania w konkursie nr 01/12/1.1.7 wynosi odpowiednio: 13 171 047,00 EUR, co daje kwotę 54 403 009,63 PLN, w tym 11 195 389,95 EUR (46 242 558,18 PLN) ze środków pochodzących z EFRR oraz 1 975 657,05 EUR (8 160 451,45 PLN), stanowiących udział środków pochodzących z budżetu państwa.

Maksymalny poziom dofinansowania projektów wynosi 50% wydatków kwalifikowalnych. Minimalna kwota wsparcia wynosi: 50 000,00 PLN, maksymalna kwota wsparcia wynosi: 2 000 000,00 PLN. O wsparcie mogą ubiegać się: mikro, mali i średni przedsiębiorcy.

W ramach niniejszego konkursu mogą być dofinansowane projekty na nowe inwestycje dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw ukierunkowane na zwiększenie ich konkurencyjności poprzez budowę lub rozbudowę ich infrastruktury, wyposażenie w nowoczesny sprzęt i technologie oraz:

- zmiany organizacyjne i procesowe,
- zmiany organizacyjne i produktowe,
- zmiany procesowe,
- zmiany produktowe.
Wsparciem zostaną objęte głównie projekty związane z nową inwestycją, w wyniku której zostaną utworzone nowe miejsca pracy lub nastąpi utrzymanie już istniejących. Kryteria wyboru projektów wskazane są w dokumencie Szczegółowy Opis Osi Priorytetowej Przedsiębiorczość Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013.

Termin składania wniosków: od 15 listopada 2012 r. do 28 grudnia 2012 r.

Informacje dotyczące zasad przygotowania i składania wniosków o dofinansowanie projektów oraz procedury przebiegu konkursu (w tym procedury odwoławczej) zawiera Regulamin naboru i oceny wniosków o dofinansowanie projektów ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013 Instytucji Pośredniczącej II stopnia (Warmińsko-Mazurska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Olsztynie) do konkursu nr 01/12/1.1.7 wraz z załącznikami. Link do dokumentacji http://www.rpo.warmia.mazury.pl/index.php?page=dzial&dzial_id=835 .

 

 

 

 

Nabór wniosków -  wsparcie elektronicznego biznesu

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ogłosił w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata  2007 – 2013  konkurs w ramach Działania 8.1 „Wspieranie działalności gospodarczej  w dziedzinie gospodarki elektronicznej”.

W ramach Działania 8.1 przewidziano dofinansowanie w dziedzinie gospodarki elektronicznej z przeznaczeniem na realizację projektów polegających na świadczeniu e-usługi, przy czym projekty te mogą obejmować wytworzenie produktów cyfrowych koniecznych do świadczenia e-usługi. Wymaganym produktem projektu kwalifikowanego do wsparcia jest przygotowanie, wdrożenie i świadczenie co najmniej jednej nowej e-usługi.

O dofinansowanie w ramach Działania 8.1 mogą ubiegać się mikroprzedsiębiorcy lub mali przedsiębiorcy posiadający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, a w przypadku przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną – miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, którzy złożą wniosek o udzielenie wparcia:
a) nie później niż przed upływem 1 roku od dnia uzyskania wpisu przedsiębiorcy do Krajowego Rejestru Sądowego, licząc od dnia tego wpisu, albo rozpoczęcia działalności gospodarczej zgodnie z zaświadczeniem z Ewidencji Działalności Gospodarczej lub Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, licząc od dnia rozpoczęcia działalności gospodarczej,

b) po upływie 1 roku i nie później niż przed upływem 2 lat od dnia:uzyskania wpisu przedsiębiorcy do Krajowego Rejestru Sądowego, licząc od dnia tego wpisu, albo rozpoczęcia działalności gospodarczej zgodnie z zaświadczeniem z Ewidencji Działalności Gospodarczej lub Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, licząc od dnia rozpoczęcia działalności gospodarczej,

pod warunkiem, że siedziba, a w przypadku osoby fizycznej - miejsce zamieszkania, mikroprzedsiębiorcy lub małego przedsiębiorcy, znajduje się na terenie jednego z następujących województw: dolnośląskiego, łódzkiego, małopolskiego, mazowieckiego, opolskiego, podkarpackiego, podlaskiego, pomorskiego, śląskiego, świętokrzyskiego, warmińsko-mazurskiego, zachodniopomorskiego.


Budżet i poziom dofinansowania:

Budżet Działania wynosi 385 635 294,00 EUR.
Kwota środków przeznaczonych na konkurs projektów wynosi:

  • względem przedsiębiorców wskazanych powyżej w literze a – 79 420 380,00 PLN;
  • względem przedsiębiorców wskazanych powyżej w literze b – 59 913 620,00 PLN.


Poziom i wysokość wsparcia:

Wielkość wsparcia zgodnego z zasadami pomocy de minimis może wynosić do 70 proc. wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem. W przypadku mikroprzedsiębiorcy lub małego przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną, który w roku złożenia wniosku o udzielenie wsparcia ma nie więcej niż 27 lat, wielkość wsparcia może wynosić do 80 % wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem. Kryterium wieku przedsiębiorcy powinno być spełnione przez każdego wspólnika spółki cywilnej.
Wartość wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem nie może być niższa niż 20 tysięcy złotych i nie może przekroczyć 700 tysięcy złotych.

Wniosek o dofinansowanie projektu należy złożyć poprzez jego zarejestrowanie w Generatorze Wniosków dostępnym na stronie www.parp.gov.pl w terminie: od 23 lipca do 17 sierpnia 2012 r., w dniu zamknięcia naboru – do godziny 16:30:00.,

Kolejność składania wniosków o dofinansowanie nie będzie brana pod uwagę przy podejmowaniu decyzji o udzieleniu dofinansowania w działaniu 8.1 PO IG.

Szczegółowe informacje, dokumenty oraz generator wniosków znajduje się na stronie www.parp.gov.pl .

 

 

Nabór wniosków - Wspieranie wytwarzania i produkcji produktów regionalnych

 

Zarząd Województwa Warmińsko - Mazurskiego ogłosił w ramach Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013 nabór wniosków w ramach konkursu nr 01/12/1.3 z zakresu OSI PRIORYTETOWEJ - 1 - PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ, Działanie 1.3 Wspieranie wytwarzania i promocji produktów regionalnych.

Konkurs ma formę zamkniętą, wartość kwoty przewidzianej do rozdysponowania wynosi 1 465 925 EUR., co daje kwotę 6 431 452,76 PLN. Maksymalny poziom dofinansowania projektów środkami Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013 wynosi 85% wydatków kwalifikowanych. W przypadku projektów objętych pomocą publiczną maksymalna intensywność wynosi 50% wydatków kwalifikowanych.

Minimalna kwota wsparcia wynosi 10 000,00 PLN, a maksymalna 1 500 000,00 PLN, do 200 000 EUR na zasadach de minimis.

Przewidziane typy projektów do wsparcia:

- Wsparcie kreowania produktów regionalnych związanych z województwem warmińsko-mazurskim;

- Przygotowanie programów promocji markowych produktów zwiazanych z województwem warmińsko-mazurskim;

- Projekty związane z marketingiem regionalnym ( promocja regionalnej gospodarki poprzez organizację wydarzeń regionalnych i ponadlokalnych);

- Uczestnictwo w targach, konferencjach, seminariach, wystawach itp;

- Organizacja i promocja wydarzeń lokalnych.

Kto może ubiegać się o wsparcie:

- Mikro , mali i średni przedsiębiorcy,

- Organizacje pozarządowe.

Termin składania wniosków: od 25 czerwca 2012r. do 03 sierpnia 2012r. w godz. 8.00 - 15.00.

szczegółowe informacje, dokumenty oraz generator wniosków znajduje się na stronie internetowej www.rpo.warmia.mazury.pl .

 

 

Gołdapskie Centrum Biznesu - Ośrodek Informacyjno-Konsutacyjny | Plac Zwycięstwa 16, 19-500 Gołdap