Pożyczki Unijne

Drukuj

 

 

Fundacja Wspierania Przedsiębiorczości Regionalnej w ramach Konsorcjum Funduszy Pożyczkowych w skład, którego wchodzą:

  1. Działdowska Agencja Rozwoju S.A., ul. Władysława Jagiełły 15, 13-200 Działdowo;
  2. Fundacja Wspierania Przedsiębiorczości Regionalnej w Gołdapi, ul. Pl. Zwycięstwa 16/3, 19-500 Gołdap;
  3. Fundacja Rozwoju Regionu Łukta, ul. Mazurska 30, 14-105 Łukta;
  4. Nidzicka Fundacja Rozwoju „NIDA”, ul. Rzemieślnicza 3, 13-100 Nidzica

realizuje projekt pn. „Wsparcie rozwoju i konkurencyjności przedsiębiorstw przez instrumenty Finansowe”, Poddziałanie 1.5.3 Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw (IF) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014 –2020.

 

Wartość projektu, zgodnie z podpisaną w dniu 13 marca 2018 r. Umową Operacyjną pomiędzy Bankiem Gospodarstwa Krajowego, który pełni rolę Menadżera Funduszu Funduszy a Konsorcjum instytucji wdrażających Instrument Finansowy „Pożyczka Inwestycyjna z Premią” wynosi 30 000 000 zł, co w całości stanowi wkład Funduszy Europejskich.

- dla kogo:

- kwota:

- oprocentowanie:

- okres spłaty:

- opłaty i prowizje:

- koszty kwalifikowane do finansowania PIzP:

Wsparcie może obejmować inwestycje zarówno w środki trwałe, jak i wartości niematerialne i prawne, zgodnie z przepisami prawa unijnego.

 

MOŻLIWE JEST STOSOWANIE PREMII W POSTACI SUBSYDIOWANIA ODSETEK DO WYBRANYCH PRZEDSIĘWZIĘĆ.

 

Pośrednik Finansowy może udzielić premii w postaci subsydiowania odsetek Ostatecznym Odbiorcom, w przypadku projektów o szczególnym potencjale rozwojowym dla regionu, w tym: przyczyniających się do oszczędności surowców i energii oraz ograniczenia emisji szkodliwych gazów do środowiska, realizowanych na obszarach o niskim poziomie aktywności gospodarczej, wysokiej stopie bezrobocia, ukierunkowanych na ekspansję rynkową w wymiarze geograficznym lub ofertowym, przyczyniających się do tworzenia trwałych miejsc pracy.

Premia udzielana jest poprzez obniżenie o 50% wartości poszczególnych rat odsetkowych spłacanych przez Ostatecznego Odbiorcę do łącznej wysokości 50 000 zł na jednego Ostatecznego Odbiorcę.

Ostateczny Odbiorca zostanie zakwalifikowany do skorzystania z premii w postaci subsydiowania odsetek po spełnieniu co najmniej jednego z niżej wymienionych kryteriów:

- pożyczka inwestycyjna z premią (PIzP) nie może być przeznaczona na:

- rozliczenie pożyczki:

- rodzaje zabezpieczeń:

Cele projektu:,

Niwelowanie luki finansowej w dostępie do finansowania zewnętrznego, tj. notywowanie docelowych odbiorców wsparcia do podejmowania działań mających na celu stabilizację rynkową przedsiębiorstwa, jego rozwój, rozbudowę oraz poprawę potencjału konkurencyjnego, a także inwestowanie w rozwój istniejącej, jak i tworzenie nowej infrastruktury przedsiębiorstw. Ponadto, wsparcie ukierunkowane będzie na tworzenie efektu zachęty - pomoc finansową otrzymają w szczególności projektyo wysokim stopniu innowacyjności, oparte o nowoczesne technologieinformacyjno - komunikacyjne, wpływające na rozwój inteligentnych specjalizacji regionu, tj. drewno i meblarstwo, żywność wysokiej jakości i ekonomia wody.

 

- Regulamin 

- Wnioski 

- Pomoc de minimis 

- Wzory umów 

- Rozliczenie Używanego środka trwałego

Wniosek - koronowirus 

Wniosek - koronowirus

- Oświadczenie dot. podmiotów powiązanych