Fundacja Wspierania Przedsiębiorczości Regionalnej

Vinaora Nivo SliderVinaora Nivo Slider

O nas

Email Drukuj PDF

Fundacja Wspierania Przedsiębiorczości Regionalnej z siedzibą w Gołdapi została utworzona przez ośmiu fundatorów, którymi są osoby fizyczne. Została zarejestrowana 31 lipca 1998 roku w Sądzie Rejestrowym dla Miasta Stołecznego Warszawy.

Terenem działania Fundacji jest cała Polska, a w szczególności region gmin: Gołdap, Dubeninki i Banie Mazurskie.   

Fundacja jest spadkobiercą Polsko – Szwajcarskiego Programu Regionalnego, w którego programie uczestniczyła w latach 1993 – 1998, pod egidą Polskiej Agencji Rozwoju Regionalnego z siedzibą         w Warszawie. Zdobyte doświadczenie i przejęte środki pozwoliły na prowadzenie działań zwalczających bezrobocie poprzez wspieranie rozwijającej się przedsiębiorczości. Wsparcie inicjatyw gospodarczych polegało głównie na udzielaniu pożyczek na preferencyjnych warunkach. Fundacja, dzięki swoim szybkim działaniom zintegrowała się ze społecznością gołdapskich przedsiębiorców i stała się ważnym ośrodkiem aktywizującym pracodawców w walce z bezrobociem. Dzięki naszej pomocy zostały utworzone i utrzymane dziesiątki miejsc pracy. Pomagaliśmy i pomagamy zainteresowanym przedsiębiorcom w możliwościach prowadzenia działalności, rozwoju i współpracy z innym podmiotami.

Położenie geograficzne Gołdapi, bezpośrednie sąsiedztwo przejścia granicznego (Gołdap – Gusiew) łączącego Polskę z Obwodem Kaliningradzkim Federacji Rosyjskiej oraz lasy i jeziora Warmii i Mazur określają kierunki rozwoju firm na naszym terenie. Główne branże prowadzonej działalności to: przemysł drzewny (produkcja tarcicy), metalowy, papierniczy (produkcja kopert, opakowań). Dużą szansę rozwoju regionu daje funkcjonująca w Gołdapi Podstrefa Suwalskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, gdzie swoje zakłady ulokowało szereg renomowanych firm z całej Polski. Położenie przygraniczne sprzyja rozwojowi współpracy pomiędzy przedsiębiorcami rosyjskimi i polskimi. Możliwości jakie wprowadził ruch przygraniczny wpłynął na rozwój handlu oraz turystyki.

Gołdap uzyskała status uzdrowiska i jest jedynym uzdrowiskiem na Warmii i Mazurach. Dzięki niepowtarzalnym walorom klimatycznym, najczystszemu powietrzu w Polsce oraz zasobom borowinowym, Gołdap jest idealnym miejscem dla kuracjuszy oraz turystów, ceniących sobie zdrowie i wypoczynek.  Powstało bardzo dużo pensjonatów agroturystycznych. Przebywający w Sanatorium kuracjusze mają  możliwość korzystania z dużej ofert zabiegów leczniczych oraz szybko rozwijającej się infrastruktury naszego uzdrowiska. Miasto wykorzystało kolejny lokalny surowiec leczniczy – wody mineralne oraz wody lecznicze. Została otwarta pijalnia wód mineralnych i leczniczych, grota solna oraz tężnie.

Ukształtowanie terenu pozwala również na rozwój usług związanych z uprawianiem sportów letnich i zimowych.

 

 

Cele Fundacji

Działania Fundacji są kontynuacją działalności Polsko Szwajcarskiego Programu Regionalnego, a zdobyte doświadczenia pozwoliły na pomnożenie kapitału i zwiększenie pomocy i oczekiwań  mikro, małych i średnich przedsiębiorców.

Głównym celem działalności Fundacji jest wspieranie przedsiębiorczości poprzez udzielanie pożyczek na rozwój firm na preferencyjnych warunkach, wspieranie regionalnych inicjatyw w zakresie rozwoju myśli naukowo technicznej oraz wspieranie przedsięwzięć gospodarczych, kulturalnych i oświatowych mających na celu rozwój i aktywizację regionu.

 

Nasze dokonania

W 2003 roku Fundacja otrzymała dotację z Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości w wysokości 1 mln zł na zwiększenie kapitału pożyczkowego.

Fundacja w roku 2004 uzyskała status Organizacji Pożytku Publicznego.

 W 2005 roku Fundacja rozpoczęła realizację programu w ramach  Sektorowego Programu Operacyjnego WKP Działanie 1.2: Poprawa dostępności do zewnętrznego finansowania inwestycji przedsiębiorstw, Priorytet 1: Rozwój przedsiębiorczości i wzrost innowacyjności poprzez wzmacnianie instytucji otoczenia biznesu „Pożyczki dla Przedsiębiorczych”. Otrzymano dofinansowanie na powiększenie funduszu pożyczkowego w wysokości 5 mln zł.

 Do roku 2006 zakończono dwuletni projekt Gminnego Centrum Informacji mający na celu pomoc osobom pozostającym bez pracy w poszukiwaniu i rozpoczęciu prowadzenia działalności gospodarczej, oraz absolwentom szkół pomoc w wyborze form zatrudnienia. Dzięki temu programowi kilkunastu młodych ludzi odbywających praktyki i staże zawodowe w Fundacji nabrało doświadczenia w zakresie pisania projektów, współdziałania z innymi organizacjami pozarządowymi oraz profesjonalnej obsługi biura.

 W latach 2006-2008 zrealizowaliśmy Projekt pn. „System Informacji biznesowej w Euroregionie Szeszupy” w ramach Programu Interreg IIIA z partnerami z Litwy propagujący rozwój przedsiębiorczości w Euroregionie Szeszupa. Zdobyte doświadczenia we współdziałaniu międzynarodowym pozwoli na uczestniczenie w nowych programach. W wyniku programu powstał portal internetowy: www.sesupebusiness.lt , który jest przeznaczony do ulepszenia współpracy pomiędzy regionami przygranicznymi Litwy, Polski i Federacji Rosyjskiej.

Od 2008 roku Fundacja prowadzi  Węgorzewski Fundusz Pożyczkowy, jako system wsparcia przedsiębiorców powiatu węgorzewskiego kwotą 2 mln 700 tys. złotych, otrzymaną z Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

W 2009 roku Fundacja podpisała Umowę konsorcjum jako „Członek Konsorcjum” z Warmińsko-Mazurską Agencją Rozwoju Regionalnego S.A. w Olsztynie będącego „Liderem Konsorcjum” w celu wspólnej realizacji projektu "Dokapitalizowanie funduszy pożyczkowych na Warmii i Mazurach”       w ramach Osi priorytetowej 1: - „Przedsiębiorczość”, Działanie 1.2 – Wzrost potencjału instytucji otoczenia biznesu” Poddziałanie 1.2.2 „Fundusze poręczeniowe i pożyczkowe” Regionalnego Programu Operacyjnego „Warmia i Mazury” na lata 2007-2013.

W ramach projektu  Fundacja otrzymała dofinansowanie w kwocie około 8 mln zł.

 

W grudniu 2012 roku Fundacja podpisała umowę na dofinasowanie w ramach projektu "Wzrost potencjału funduszy pożyczkowych na Warmii i Mazurach” w ramach Osi priorytetowej 1: - „Przedsiębiorczość”, Działanie 1.2 – Wzrost potencjału instytucji otoczenia biznesu” Poddziałanie 1.2.2 „Fundusze poręczeniowe i pożyczkowe” Regionalnego Programu Operacyjnego „Warmia i Mazury” na lata 2007-2013.

W ramach projektu  Fundacja otrzymała dofinansowanie w kwocie około 1,8 mln zł.

W maju 2012 roku Fundacja Wspierania Przedsiębiorczości Regionalnej w Gołdapi otworzyła Gołdapskie Centrum Biznesu Ośrodek Informacyjno – Konsultacyjny. Projekt został zrealizowany        w ramach Osi priorytetowej 1 – „Przedsiębiorczość”, Działanie 1.2 – „Wzrost potencjału instytucji otoczenia biznesu”, Poddziałanie 1.2.1 – „Instytucje otoczenia biznesu” Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury 2007 – 2013 w ramach którego zakupiono i wyremontowano lokal Fundacji. W efekcie tych działań zatrudnienie zwiększono o 4 osoby.

Gołdapskie Centrum Biznesu Ośrodek Informacyjno – Konsultacyjny świadczy bezpłatne usługi  informacyjno – konsultacyjne  w zakresie pomocy przedsiębiorcom:

- w poszukiwaniu zewnętrznych  źródeł  finansowania  - dostępne  programy  pomocowe 

 - w bieżącej działalności w sferze ekonomicznej, 

 -  informacji  administracyjno – prawnej dotyczącej prowadzonej działalności gospodarczej.

 

Współpraca i Partnerstwo

Fundacja współpracuje z władzami samorządowymi Gołdapi i Węgorzewa oraz sąsiadujących miast i powiatów. Kontakty pozawalają na czynne uczestnictwo w działalności przedsiębiorców, szkoleniach i życiu kulturalnym.

Fundacja współpracuje ze Starostwem Powiatowym w Gołdapi w organizowaniu cyklu konferencji  „Biznes ponad granicami”. W spotkaniu uczestniczą kilkudziesięcio- osobowe grupy przedsiębiorców z  Obwodu Kaliningradzkiego oraz Powiatu Gołdapskiego celem rozwoju współpracy przedsiębiorców w strefie przygranicznej.

Fundacja w 2012 roku podpisała Umowę partnerską w ramach projektu EGO SA (Ełk, Gołdap, Olecko, Suwałki, Augustów). Celem projektu jest stworzenie stałej i trwałej struktury współpracy w Polsce Północno-Wschodniej na rzecz rozwoju społeczno-gospodarczego obszaru EGO SA, a w szczególności w dziedzinie turystyki.

 

Przynależność do organizacji

Fundacja jest członkiem Polskiego Związku Funduszy Pożyczkowych, Krajowego Systemu Usług oraz Regionalnego Systemu Usług.

Fundacja od 26.09.2012 roku uzyskała Certyfikat systemu zarzadzania jakością spełniający normy PN-EN ISO 9001:2009 w zakresie udzielania pożyczek na finasowanie działalności gospodarczej nowopowstającym oraz już istniejącym firmom z sektora mśp.

 

Nagrody i wyróżnienia

Fundacja w całym okresie działalności otrzymała wiele nagród i wyróżnień, a wśród nich:

* 2007 rok  -  Nagroda „Romincki Ryś” dla Fundacji Wspierania Przedsiębiorczości Regionalnej w Gołdapi „Za wybitny wkład w rozwój Powiatu Gołdapskiego”.

* 2012 rok   -  Medal przyznany przez Starostwo Powiatowe w Gołdapi „Za zasługi dla Powiatu Gołdapskiego”

* 2012 rok   -  Powiatowe Koło Związku Kombatantów RP i Byłych W.P.  w Gołdapi przyznała Fundacji  odznakę „Za zasługi dla Związku Kombatantów Rzeczypospolitej Polskiej i Byłych Więźniów Politycznych”.

* 2013 rok  -   Związek Kombatantów RP i Byłych W.P. -  Powiatowe Koło w Gołdapi przyznał Fundacji Wspierania Przedsiębiorczości Regionalnej w Gołdapi najwyższe wyróżnienie – odznakę „Za wybitne zasługi dla ZKRP i BWP”.

Fundacja Wspierania Przedsiębiorczości Regionalnej w Gołdapi, Plac Zwycięstwa 16, 19-500 Gołdap