Fundacja Wspierania Przedsiębiorczości Regionalnej

Vinaora Nivo SliderVinaora Nivo Slider

Zapytanie Ofertowe 01/BGK/16

Email Drukuj PDF

Fundusze Europejskie – dla rozwoju Polski Wschodniej

Gołdap, dnia 12.05.2016

Nr zapytania  ZO-01/BGK/2016

 

Zapytanie ofertowe

 na wykonanie i dostawę wraz z montażem tablicy informacyjnej

w ramach:

UMOWY OPERACYJNEJ – POŻYCZKA GLOBALNA nr 4 zawartej pomiędzy Bankiem Gospodarstwa Krajowego, jako Beneficjentem Projektu: „Reporęczenia i pożyczki szansą na zwiększenie finansowania zewnętrznego MSP. Instrumenty wsparcia funduszy poręczeniowych i pożyczkowych w Polsce Wschodniej” w ramach Działania I.2 Instrumenty inżynierii finansowej Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007- 2013 a Fundacją Wspierania Przedsiębiorczości Regionalnej w Gołdapi  jako Pośrednikiem Finansowym.

 

 

1. Informacje ogólne:

Fundacja Wspierania Przedsiębiorczości Regionalnej w Gołdapi zwana dalej Zamawiającym, stosując zasadę konkurencyjności zaprasza do złożenia oferty, której celem jest wyłonienie Wykonawcy na wykonanie  i dostawę wraz z montażem tablicy informacyjnej.

2. Nazwa i adres Zamawiającego:

Fundacja Wspierania Przedsiębiorczości Regionalnej w Gołdapi

Plac Zwycięstwa 16/3, 19-500 Gołdap,

tel./faks 87 615 19 04,

e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

3. Sposób porozumiewania się i osoby uprawnione do kontaktu :

Pytania można kierować za pomocą faksu lub poczty elektronicznej lub na adres Zamawiającego w terminie do dnia 30.05.2016 r. do godziny 15.00.

Zamawiający, bez ujawniania źródła pytania, zawiadamia Wykonawców, którym wysłał zapytanie ofertowe o pytaniach i odpowiedziach, w tym o zmianie treści zapytania oraz zamieszcza te informacje na swojej stronie internetowej. Zamawiający może zmienić treść zapytania ofertowego. Wszelkiego rodzaju oświadczenia, wnioski, zawiadomienia, informacje itp. Zamawiający i Wykonawcy przekazują pisemnie za pomocą poczty elektronicznej lub faksu - (87) 615 19 04.

Osoby upoważnione do kontaktu ze strony zamawiającego:

1.       Anna Nadgłowska 

                    tel. (87) 615 40 50; tel. kom. 605 882 503;

                    e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

 

2.       Arkadiusz Kamiński

                    tel. (87) 615 19 04,

                    e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

         

3.       Adam Przyborowski

                    tel. 607784282

                    e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

UWAGA:

Zamawiający oczekuje, że Wykonawcy zapoznają się dokładnie z treścią dokumentu. Złożenie oferty będzie uważane za akceptację zasad prowadzenia postępowania opisanego w niniejszym dokumencie.

 

4. Podstawa prawna:

Postępowanie nie podlega ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2004 nr 19 poz.177 z późniejszymi zmianami)  – wartość zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych kwoty 30.000 euro (art. 4, pkt 8).

 

5. Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie, zgodnie z załączonym wzorem, stanowiącym załącznik  nr 2 tablicy informacyjnej.

Parametry techniczne:

-         ilość sztuk - 1,

-         wymiary – 50 cm szerokość i 30 cm wysokość,

-         wykonana   laminatu   grawerskiego   ( TuBond )  o   fakturze   aluminium szczotkowane, o grubości 3 mm (nie mniej),

-         zadruk bezpośredni UV, czcionka Arial CE

-         tablica powinna być wykonana w sposób estetyczny,

-         logotypy zgodnie z wytycznymi zawartymi w podręczniku „Zasady promocji projektów dla Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013”, który znajduje się na stronie: https://www.polskawschodnia.2007-2013.gov.pl/ZPFE/Documents/Zasady_promocji_PORPW_podrecznik_12_2010.pdf,

-         informacje o współfinansowaniu,

-         wzór wizualizacji opracowany we współpracy z Zamawiającym,

-         treść merytoryczna zatwierdzona przez Zamawiającego,

-         logo zamawiającego.

-         tablica  powinna  być  zamontowana  w   wyznaczonym  miejscu   przez

          Zleceniodawcę, montaż na ścianie na tzw. dystansach, koloru aluminium

          mat

 

6. Termin realizacji zamówienia: 

-         wykonawcę obowiązuje termin 14 dni od podpisania umowy.

 

7. Okres gwarancji:

W przypadku wydruku niezgodnego z wcześniejszymi ustaleniami bądź innymi błędami lub usterkami technicznymi Zamawiający ma prawo zrezygnować z zamówienia i w konsekwencji  nie odebrać przedmiotu zamówienia.  Odbiór przedmiotu nastąpi po usunięciu wszelkich usterek  lub po ponownym poprawnym wydruku. Ewentualny ponowny wydruk nastąpi na koszt Wykonawcy w terminie do 7 dni od wykrycia usterek i podpisania stosownego protokołu.

 

8. Warunki płatności:

Rozliczenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy nastąpi na podstawie faktury wystawionej przez Wykonawcę w oparciu o zatwierdzony protokół odbioru. Zamawiający dokona płatności w ciągu 14 dni przelewem na rachunek Wykonawcy.

 

9. Sposób przygotowania oferty:  

Ofertę należy sporządzić w formie pisemnej, w języku polskim na formularzu ofertowym.

 

10. Wykaz  oświadczeń  i dokumentów,  jakie  mają  dostarczyć wykonawcy                

       w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu:

  Wypełniony Formularz ofertowy.

 

11. Miejsce oraz termin składania oferty:

Wypełnioną ofertę należy złożyć w biurze Fundacji lub przesłać na adres e-mail:
Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. , w tytule proszę wpisać „oferta na wykonanie, dostawę i montaż tablicy informacyjnej” nie później niż do dnia  30.05.2016 do godz. 15.00, oryginały powinny być dostarczone niezwłocznie do biura Fundacji Wspierania Przedsiębiorczości Regionalnej w Gołdapi. Oferty złożone po w/w terminie nie będą rozpatrywane.

Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedna ofertę.

Poprawki w ofercie powinny być sygnowane podpisem Wykonawcy. Zamawiający poprawia w ofercie: oczywiste omyłki pisarskie, oczywiste omyłki rachunkowe z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonywanych poprawek, inne omyłki polegające na niezgodności oferty z zapytaniem ofertowym, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty – niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona. Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli Wykonawca w terminie 2 dni od dnia powiadomienia (forma pisemna, elektroniczna lub faksem) nie wyrazi zgody (forma pisemna lub elektroniczna lub faksem) na poprawienie omyłki – dotyczy innych omyłek polegających na niezgodności oferty z zapytaniem ofertowym, nie powodujących istotnych zmian w treści oferty.

 

12. Inne postanowienia:

1.   Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.

2.   Wykonawca może wycofać złożoną przez  siebie  ofertę,  pod warunkiem,

      że  Zamawiający  otrzyma  pisemne  powiadomienie  o  wycofaniu  przed

      terminem  składania  ofert.

3.   Zamawiający  może  zwrócić  się  do  Wykonawcy  o   wyjaśnienie  treści

      oferty lub dokumentów wymaganych od Wykonawcy.

4.   Zamawiający odrzuci ofertę niezgodną z przepisami prawa.

5.   Oferta  musi  być  podpisana   przez   osobę   lub   osoby   uprawnione  do

      reprezentowania Wykonawcy.

6.   Termin ważności oferty: 30 dni.

 

13. Kryteria oceny oferty, tryb oceny, sposób obliczania ceny oferty:

1.   Zamawiający   wybierze   najkorzystniejszą   ofertę   spełniającą   warunki

      określone   w   zapytaniu   ofertowym.

2.   Przy wyborze oferty Zamawiający będzie kierował się kryterium:

cena – waga 100 %.

Cenę za przedmiot zamówienia Wykonawca przedstawi na  formularzu ofertowym stanowiący załącznik do niniejszego zapytania. Cena oferty musi być podana w PLN cyfrowo i słownie, z wyodrębnieniem należytego podatku VAT – dla całości zamówienia. Wykonawca może zaproponować tylko jedną cenę całkowitą i nie może jej zmienić po złożeniu oferty.

Sposób obliczenia wartości punktowej kryterium:

1%=1 pkt.

Cn/Cbx100 pkt. = ilość punktów,

gdzie       Cn – najniższa cena spośród ofert nieodrzuconych

                 Cb – cena oferty rozpatrywanej, 100 wskaźnik stały, 100 punktów – procentowe znaczenie kryterium ceny brutto

Za najkorzystniejszą zostanie wybrana oferta, która zgodnie z powyższym kryterium oceny uzyska najwyższą liczbę punktów spośród ofert nie podlegających odrzuceniu.

3.   Wybrany   Wykonawca   zostanie   o    wyborze   powiadomiony                                      

      do dnia 10.06.2016 r.

4.   Jeżeli nie będzie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej zgodnie z powyższymi zasadami, ze względu na złożenie ofert o takiej samej liczbie punktów, Zamawiający może wezwać Wykonawców, którzy złożyli oferty do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych lub zaprosić ich do negocjacji. Wykonawcy składając oferty dodatkowe lub przystępując do negocjacji, nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach.

 

14. Prawa Zamawiającego:

1.   Zamawiający zastrzega sobie  możliwość  wprowadzenia  modyfikacji  do

      Zapytania ofertowego.

2.   O każdej zmianie Zamawiający będzie informował Wykonawcę.

3.   Zamawiający   zastrzega  sobie  prawo  unieważnienia  procedury  wyboru

      Wykonawcy bez podania przyczyny.

4.   Zamawiający  ma  prawo  do  złożenia  pytań uzupełniających do złożenia

      ofert.

5.   Niniejsze  zapytanie   ofertowe   nie   jest   zamówieniem  i  otrzymane  od

      Państwa  oferty  nie  powodują  powstania  żadnych   zobowiązań   wobec

      stron.

15.   Załączniki:

     - Zapytanie ofertowe ZO-01/BGK/16  

1.   Formularz ofertowy  

2.   Wzór tablicy 

Informacja

Email Drukuj PDF

Informujemy, że w dniu 02.05.2016r. 

Fundacja Wspierania Przedsiębiorczości Regionalnej

będzie nieczynna.  

 

 

Pożyczka Globalna nr 4 - Informacja

Email Drukuj PDF

Fundacja Wspierania Przedsiębiorczości Regionalnej wstrzymuje przyjmowanie wniosków ze względu na wyczerpane limity Pożyczki Globalnej nr 4.

Pożyczka Globalna nr 4 - informacja

Email Drukuj PDF

       Informujemy, że liczba i kwota wniosków o pożyczki w przedziale kwotowym od 100.001,00zł - 300.00,00zł znacznie przekracza limit przewidziany w projekcie.

       W związku z tym (zgodnie z § 4 ust.2 Regulaminu udzielania pozyczek) Fundacja nie przyjmuje wniosków o pożyczki w kwotach powyżej 100.00,00zł.

Fundacja nadal przyjmuje wnioski do 100.00,00zł.

Informujemy, że wnioski do 300.00,00zł przyjmemy w ramach projektu RPO.

Strona 7 z 17

Fundacja Wspierania Przedsiębiorczości Regionalnej w Gołdapi, Plac Zwycięstwa 16, 19-500 Gołdap