Pożyczka Globalna nr 4

Pożyczka Globalna nr 4

Pożyczki 0% – Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej

Fundacja Wspierania Przedsiębiorczości Regionalnej w Gołdapi rozpoczęła realizację projektu ze środków Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013 w ramach Działania I.2 Instrumenty inżynierii finansowej Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013, pn. „Reporęczenia i pożyczki szansą na zwiększenie finansowania zewnętrznego MSP. Instrumenty wsparcia funduszy poręczeniowych i pożyczkowych w Polsce Wschodniej”

Pożyczkobiorca:

– mikro, mały i średni przedsiębiorca,

– przedsiębiorca rozpoczynający działalność gospodarczą,

– zarejestrowany, posiadający siedzibę i prowadzący działalność gospodarczą na terenie obszaru Polski Wschodniej (województwa: warmińsko-mazurskie, podlaskie)

Kwota pożyczki:

– maksymalna kwota pożyczki  – 300.000 zł, z zastrzeżeniem, że pozyczki udzielane są w następujących przedziałach kwotowych:

     – do 100.000,00zł

     – 100.000,01 – 300.000,00zł

     Pożyczki w ramach każdego przedziału kwotowego udzielane są do wyczerpania

     limitu środków przewidzianych w projekcie.

– pożyczka może być udzielana do 100% inwestycji,

Oprocentowanie i prowizja:

– oprocentowanie  – 0%,

– prowizja – 0%,

Pożyczki udzielane są na warunkach  korzystniejszych niż rynkowe, zgodnie z zasadami udzielania pomocy de minimis,

Okres spłaty:

– maksymalny okres finansowania do 5 lat,

– karencja w spłacie do 6 miesięcy,

Finansowane przedsięwzięcia:

– inwestycje polegające m.in. na zakupie, budowie lub modernizacji obiektów produkcyjno- usługowo- handlowych,

– zakup wyposażenia w maszyny, urządzenia, aparaty w tym także zakup środków transportu bezpośrednio związanych z celem realizowanego przedsięwzięcia,

– tworzenie nowych miejsc pracy,

– wdrażające nowych rozwiązań technicznych lub technologicznych,

– inne cele gospodarcze przyczyniające się do rozwoju MŚP,

Zabezpieczenie:

Weksel własny in blanco, poręczenie, hipoteka, przewłaszczenie, zastaw rejestrowy, gwarancja bankowa, cesja, ubezpieczenie wierzytelności, blokada środków na rachunku bankowym.

 
 

Udostępnij wpis


Skip to content