INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO), poniżej przekazujemy istotne informacje na temat przetwarzania Państwa danych osobowych, w tym o przysługujących Państwu prawach wynikających z przepisów o ochronie danych osobowych.

Jednocześnie informujemy, że zmiana przepisów nie wymaga z Państwa strony zaangażowania np. kontaktu osobistego, telefonicznego lub pisemnego z Fundacją Wspierania Przedsiębiorczości Regionalnej w Gołdapi.

 1. Wskazanie Administratora

Administratorem Państwa danych osobowych jest:

Fundacja Wspierania Przedsiębiorczości Regionalnej z siedzibą w Gołdapi, plac Zwycięstwa 16 lok. 3, 19-500 Gołdap  (dalej zwana: Fundacją).

 1. Wskazanie inspektora ochrony danych

Spółka wyznaczyła Inspektora Ochrony Danych, z którym można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych:

 • kierując korespondencję na adres Fundacji:

Fundusz Wspierania Przedsiębiorczości Regionalnej z siedzibą w Gołdapi, plac Zwycięstwa 16 lok. 3, 19-500 Gołdap.  

 • poprzez kontakt elektroniczny, pod adresem e-mail: iod@fwpr.org
 • Podstawa prawna oraz cele przetwarzania danych osobowych.

Dlaczego i w jakim celu Fundacja przetwarza dane osobowe?

Przetwarzamy Państwa dane osobowe zgodnie z przepisami RODO i polską ustawą                 o ochronie danych, wyłącznie w tych przypadkach, w których przepisy prawa na to wyraźnie pozwalają, tj. wtedy gdy:

 1. jest to niezbędne do realizacji umowy zawartej z osobą fizyczną (art. 6 ust. 1 lit b RODO)

Dane są przetwarzane wówczas w celu:

 • realizacji działań przed zawarciem umowy, które są wykonywane na życzenie klienta (np. rozpatrywanie wniosków o udzielenie pożyczki),
 • zawarcia i wykonywania umowy,
 • monitorowania prawidłowości wykonywania umowy.
 1. jest to niezbędne do wypełnienia przez Fundację obowiązków wynikających z przepisów prawa (art. 6 ust. 1 lit c RODO)

Dane są przetwarzane wówczas w celu:

 • prowadzenia postepowań o udzielenie zamówienia publicznego (ustawa Prawo zamówień publicznych, ustawa o finansach publicznych),
 • archiwizacji dokumentów (ustawa o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach),
 • oceny ryzyka pożyczkowego zgodnie z obowiązującym w Fundacji Systemem oceny wniosków,
 • rozpatrywania wniosków i podejmowania decyzji w sprawach pomocy de minimis udzielanej na warunkach określonych w rozporządzeniu Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 352 z 24.12.2013, str. 1),
 • wydawania zaświadczeń o udzielonej pomocy de minimis,
 • wykonywania przez Fundację obowiązków podatkowo-rachunkowych (ustawa o podatku od towarów i usług, ustawa Ordynacja podatkowo, ustawa o rachunkowości, ustawa o podatku od osób prawnych).
 1. przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przezFundację (art. 6 ust. 1 lit f RODO).

W przypadku uzasadnionych potrzeb, Fundacja może przetwarzać dane,                      w szczególności w celu ochrony prawnie uzasadnionych interesów Fundacji. Dotyczy to w szczególności:

 • prowadzenia postępowań mających na celu wyłonienie najkorzystniejszej oferty, w których nie mają zastosowania przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych,
 • przetwarzania danych osób działających na rzecz Klientów Fundacji,
 • tworzenia analiz i zestawień na wewnętrzne potrzeby Fundacji,
 • udostępniania informacji gospodarczych,
 • prowadzenia działań marketingowych,
 • ustalenia, dochodzenia przez Fundację ewentualnych roszczeń lub obrony przed roszczeniami kierowanymi do Fundacji (przepisy ustaw regulujących poszczególne tryby postępowań przed właściwymi organami).
 1. wyraziliście Państwo zgodę na przetwarzanie przez Fundację danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit a RODO)

W niektórych przypadkach, aby móc przetwarzać Państwa dane osobowe Fundacja musi uzyskać na to Państwa zgodę. W takich przypadkach dane będą przetwarzane wyłącznie jeśli wyrażą Państwo odrębną zgodę na przetwarzanie danych osobowych. Zgoda może zostać wycofana w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania danych do czasu wycofania zgody.

 1. Odbiorcy danych. Komu Fundacja może przekazywać dane osobowe?

Dane osobowe mogą być udostępniane przez Fundację wyłącznie w przypadkach, w których takie działanie jest legalne.

W szczególności dane są udostępniane Pracownikom Fundacji i osobom współpracującym       z Fundacją w  zakresie powierzonych im obowiązków, członkom organów Fundacji oraz podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na podstawie obowiązujących przepisów prawa.

Ponadto dane osobowe mogą być w razie potrzeby przetwarzane także przez podmioty,           z pomocy których Fundacja korzysta wykonując swoje zadania (np. kancelarie prawne, podmioty zapewniające obsługę i bezpieczeństwo systemu informatycznego, serwisanci systemów informatycznych, podmioty wykonujące usługi archiwizacyjne oraz niszczenia dokumentacji, podmioty dostarczające na zlecenie Fundacji korespondencję, biuro informacji gospodarczej (Krajowy Rejestr Długów, InfoMonitor S.A.), biegli rewidenci wybrani do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego Fundacji, inne wykwalifikowane podmioty, których pomoc okaże się niezbędna do wykonywania zadań Fundacji.

W przypadku danych Klientów Fundacji, z którymi Fundacja zawiera umowy pożyczki, dane dodatkowo są udostępniane podmiotom uczestniczącym w realizacji projektu, w ramach którego następuje udzielenie pożyczki, tj. instytucjom, które uczestniczą w dokapitalizowaniu / dofinansowaniu Funduszu Pożyczkowego (m.in. Województwo Warmińsko-Mazurskie, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości z siedzibą w Warszawie, Bank Gospodarstwa Krajowego z siedzibą w Warszawie, bądź podmiotom przez nie wskazanym) oraz Liderowi Konsorcjum, którego członkiem jest Fundacja – Działdowskiej Agencji Rozwoju S.A.             z siedzibą w Działdowie oraz Warmińsko-Mazurskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A.    w Olsztynie. W tych przypadkach dane są udostępniane także podmiotom realizującym badania ewaluacyjne, kontrolne i audytowe w ramach realizowanych przez fundusz projektów o dokapitalizowanie/dofinansowanie Funduszu Pożyczkowego, jak również instytucjom prowadzącym bazy danych w związku z badaniem zdolności kredytowej lub analizą ryzyka, w tym biurom informacji gospodarczych – zgodnie z ustawą o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych.

 1. Okres przechowywania danych.  

Jak długo Fundacja będzie przetwarzała (przechowywała) dane osobowe?

Co do zasady dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celu,      którym zostały zebrane (w szczególności cele wymienione w punkcie III powyżej), a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa, w szczególności przepisy nakładające na Fundację obowiązki archiwizacji dokumentów oraz przechowywania dokumentów w celach podatkowych.

W przypadku Klientów Fundacji, z którymi Fundacja zawarła umowę pożyczki, ich dane osobowe mogą być przechowywane do końca terminu archiwizowania i przechowywania dokumentacji, wymaganego dokumentacją projektu, w ramach, którego zawarta została umowa pożyczki.

 1. Prawa osoby, której dane dotyczą.

Zgodnie z przepisami RODO, ma Pani/Pan prawo do:

 1. dostępu do danych – czyli uzyskania informacji o celu i sposobie przetwarzania danych oraz kopii danych,
 2. sprostowania danych– czyli poprawienia lub uzupełnienia danych gdy są błędne, niepełne lub uległy zmianie,
 3. częściowego lub całkowitego usunięcia danych („prawo do zapomnienia”) – czyli usunięcia danych, które przetwarzane są bez uzasadnionych podstaw prawnych,
 4. ograniczenia przetwarzania danych – czyli ograniczenia celów, w których dane mogą być przez Fundację przetwarzane,
 5. przenoszenia danych – czyli uzyskania od Fundacji swoich danych osobowych lub wskazania innego administratora, któremu Fundacja ma przekazać, o ile będzie to technicznie możliwe,
 6. sprzeciwu wobec przetwarzania danych – czyli żądania zaprzestania przetwarzania danych w określonym celu oraz danych przetwarzanych w prawnie uzasadnionym interesie lub interesie publicznym. Zaprzestanie przetwarzania nastąpi o ile nie będą istniały inne, przeważające prawnie uzasadnione podstawy przetwarzania,
 7. wniesienia skargi do organu nadzorczego– tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w przypadku uznania, iż przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO,
 8. wycofania zgody – czyli wycofania w dowolnej chwili każdej uprzednio wyrażonej zgody.

Prawa osoby, której dane dotyczą mogą być realizowane w przypadkach oraz w sposób określony przepisami art. 15-22 RODO.

Informujemy, że mogą Państwo realizować swoje prawa, składając wniosek za pośrednictwem dostępnych form komunikacji, w szczególności:

 • wysyłając emailna adres: fwpr@fwpr.org
 • telefonicznie pod numerem tel. 87 615 19 04,
 • wysyłając na adres korespondencyjny: 

Fundacja Wspierania Przedsiębiorczości Regionalnej z siedzibą w Gołdapi,             plac Zwycięstwa 16 lok. 3, 19-500 Gołdap.

Skarga, o której mowa w punkcie 7 powyżej może zostać wniesiona bezpośrednio do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 • Czy mam obowiązek dostarczyć dane osobowe?

Aby Fundacja mogła wykonywać nałożone na nią zadania musi przetwarzać Państwa dane osobowe.
Np. w przypadku umów pożyczki podanie danych jest niezbędne do rozpatrzenia wniosku      o udzielenie pożyczki oraz jest warunkiem zawarcia umowy pożyczki. W przypadku postępowań o udzielenie zamówienia publicznego podanie danych przez wykonawcę jest wymogiem ustawowym. W przypadku dokumentowania sprzedaży fakturą VAT podanie danych przez nabywcę lub dostawcę towaru lub usługi jest wymogiem ustawowym.               W przypadku odmowy podania danych osobowych nie będzie możliwe odpowiednio zawarcie umowy pożyczki, udział w postępowaniu o udzielnie zamówienia publicznego.

 • Źródło pochodzenia Państwa danych osobowych.

Skąd Fundacja pozyskuje dane osobowe?

Fundacja zbiera dane osobowe zarówno bezpośrednio od Państwa, jak również za pośrednictwem innych podmiotów, w szczególności instytucji finansujących, które przekazują Państwa dane Fundacji na podstawie wyrażonej przez Państwa zgody na takie działanie. W przypadkach przewidzianych przepisami prawa lub w sytuacjach uzasadnionych, Fundacja może przetwarzać także pewne kategorie danych osobowych, zbierając je z innego źródła niż osoba, której dane dotyczą, przy czym w każdym przypadku dane są zbierane przez Fundację wyłącznie w sposób legalny.

Dane osobowe mogą zostać zebrane np. z następujących źródeł: od biur informacji gospodarczej, osoby reprezentującej Panią/Pana na podstawie udzielonego pełnomocnictwa, podmiotów, którym Państwo udzielili zgody na ich przekazanie, z publicznie dostępnych rejestrów prowadzonych przez uprawnione do tego ograny (Systemu Elektronicznego Ksiąg Wieczystych, Krajowego Rejestru Sądowego,  Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej).

 1. Czy Fundacja przekazuje dane osobowe do państwa trzeciego (poza Unię Europejską lub Europejski Obszar Gospodarczy)?

Dane nie są i nie będą przekazywane przez Fundację do odbiorców w krajach spoza Unii Europejskiej, lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

 1. Informacja o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji lub profilowaniu.

Fundacja Wspierania Przedsiębiorczości Regionalnej z siedziba w Gołdapi nie korzysta           z zautomatyzowanego podejmowania decyzji oraz nie dokonuje czynności profilowania.

Zgodnie z art.6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb aktualnej i przyszłych rekrutacji

Część informacyjna

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Fundacja Wspierania Przedsiębiorczości Regionalnej w Gołdapi, pl. Zwycięstwa 16/3, 19-500 Gołdap,

2) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą dla potrzeb aktualnej i przyszłych rekrutacji – na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz Kodeksu Pracy z dnia 26 czerwca 1974 r.

3) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres rekrutacji – 7 dni od skończonej rekrutacji lub w przypadku udzielonej zgody kandydatów na przyszłe rekrutacje – czas przechowywania określono na 2 lata.

4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa

5) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie

6) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

7) podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa a w pozostałym zakresie jest dobrowolne

Udostępnij wpis