domyslne

„ Zabezpieczenie spłaty pożyczki”

Zabezpieczenia spłaty pożyczki stanowią formy zabezpieczeń dopuszczalne przez kodeks cywilny, prawo wekslowe i inne formy przyjęte do stosowania przez Fundację.Wartość zabezpieczenia spłaty pożyczki wynosi minimum 130% kwoty udzielonej pożyczki.Do podstawowych form prawnych zabezpieczeń spłaty pożyczek należą: a) weksel własny in blanco pożyczkobiorcy wraz z deklaracją wystawcy weksla ( zabezpieczenie...

Oprocentowanie oraz opłaty i prowizje

Za czynności związane z obsługą pożyczki Fundacja pobiera prowizje i opłaty w  wysokości ustalonej Taryfą prowizji i opłat załącznik nr 1 do Regulaminu. Stawki oprocentowania mają charakter stały w całym okresie spłaty pożyczki i ustalane są przez Fundację w sposób określony w Procedurze w wysokości nie...

„Podstawowe zasady udzielania pożyczek”

Pożyczki udzielane są w walucie polskiej.Kwota pożyczki nie może przekraczać 180 000 zł.Łączna kwota zaangażowania środków Fundacji w finansowanie jednego przedsiębiorcy, liczona  w dniu udzielenia finansowania nie może przekraczać 10 % dofinansowania w formie dotacji przeznaczonej na bezpośredni wkład finansowy na poniesienie kapitału funduszu pożyczkowego,...

„ Zakres przedmiotowy wykorzystania środków z pożyczki”

Przedmiotem współfinansowania ze środków pożyczki mogą być w szczególności: a) przedsięwzięcia podnoszące mobilność i konkurencyjność istniejących przedsiębiorstw, b) przedsięwzięcia związane z utworzeniem nowego przedsiębiorstwa. 2. Koszty kwalifikowane do finansowania ze środków pożyczki są ściśle związane z celami przedsięwzięcia i stanowią wydatki w kwotach brutto w szczególności na: a) zakup...

Skip to content