„Podmioty, które mogą ubiegać się o pożyczkę”

Pożyczkę otrzymać mogą  wyłącznie mikro, mali i średni przedsiębiorcy w rozumieniu ustawy    z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców (tekst jednolity  Dz.U.2021 poz.162) oraz załącznika I (,,Definicja małych i średnich przedsiębiorstw”) do Rozporządzenia Komisji (UE) Nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. (Dz....

„ Zabezpieczenie spłaty pożyczki”

Zabezpieczenia spłaty pożyczki stanowią formy zabezpieczeń dopuszczalne przez kodeks cywilny, prawo wekslowe i inne formy przyjęte do stosowania przez Fundację. Wartość zabezpieczenia spłaty pożyczki wynosi minimum 130% kwoty udzielonej pożyczki. Do podstawowych form prawnych zabezpieczeń spłaty pożyczek należą: a) weksel własny in blanco pożyczkobiorcy wraz...

„Podstawowe zasady udzielania pożyczek”

Pożyczki udzielane są w walucie polskiej.Kwota pożyczki nie może przekraczać 300 000 zł.Łączna kwota zaangażowania środków Fundacji w finansowanie jednego przedsiębiorcy, liczona  w dniu udzielenia finansowania nie może przekraczać 10 % dofinansowania w formie dotacji przeznaczonej na bezpośredni wkład finansowy na poniesienie kapitału funduszu pożyczkowego, otrzymanego...

„ Zakres przedmiotowy wykorzystania środków z pożyczki”

Przedmiotem współfinansowania ze środków pożyczki mogą być w szczególności: a) przedsięwzięcia podnoszące mobilność i konkurencyjność istniejących przedsiębiorstw, b) przedsięwzięcia związane z utworzeniem nowego przedsiębiorstwa. 2. Koszty kwalifikowane do finansowania ze środków pożyczki są ściśle związane z celami przedsięwzięcia i stanowią wydatki w kwotach brutto w szczególności na: a) zakup...

„Podmioty, które mogą ubiegać się o pożyczkę”

Pożyczkę otrzymać mogą  wyłącznie mikro, mali i średni przedsiębiorcy w rozumieniu ustawy    z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców (tekst jednolity  Dz.U.2021 poz.162) oraz załącznika I (,,Definicja małych i średnich przedsiębiorstw”) do Rozporządzenia Komisji (UE) Nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. (Dz....

„ Zabezpieczenie spłaty pożyczki”

1. Do podstawowych form prawnych zabezpieczeń spłaty pożyczek należą: a) weksel własny in blanco pożyczkobiorcy wraz z deklaracją wystawcy weksla   ( zabezpieczenie przyjmowane obligatoryjnie), b) weksel własny in blanco wraz z deklaracją wystawcy weksla, c) poręczenie spłaty pożyczki według prawa cywilnego lub wekslowego, udzielone przez osoby trzecie, w...

Oprocentowanie oraz opłaty i prowizje

Za czynności związane z obsługą pożyczki Fundacja pobiera prowizje i wysokości ustalonej Taryfą prowizji i opłat załącznik nr 1 do Regulaminu. Stawki oprocentowania mają charakter stały w całym okresie spłaty pożyczki i ustalane są przez Fundację w sposób określony w Procedurze w wysokości nie niższej niż...

„Podstawowe zasady udzielania pożyczek”

Pożyczki udzielane są w walucie polskiej.Kwota pożyczki nie może przekraczać 500 000,00   PLN.Łączna kwota zaangażowania środków Fundacji w finansowanie jednego przedsiębiorcy, liczona  w dniu udzielenia finansowania nie może przekraczać 10 % kapitału funduszu pożyczkowego.Pożyczki mogą być udzielone na okres maksymalnie do 84 miesięcy ( 7 lat),...

„ Zakres przedmiotowy wykorzystania środków z pożyczki”

1. Przedmiotem współfinansowania ze środków pożyczki mogą być w szczególności: a) przedsięwzięcia podnoszące mobilność i konkurencyjność istniejących przedsiębiorstw, b)przedsięwzięcia związane z utworzeniem nowego przedsiębiorstwa. 2. Koszty kwalifikowane do finansowania ze środków pożyczki są ściśle związane z celami przedsięwzięcia i stanowią wydatki w kwotach brutto w szczególności na: a)zakup środków...

„Podmioty, które mogą ubiegać się o pożyczkę”

Pożyczkę otrzymać mogą wyłącznie mikro, mali i średni przedsiębiorcy w rozumieniu ustawy z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców (tekst jednolity Dz.U.2021 poz.162) oraz załącznika I (,,Definicja małych i średnich przedsiębiorstw”) do Rozporządzenia Komisji (UE) Nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. (Dz. Urz. UE L 187 z 26 czerwca 2014 r.) uznającego niektóre rodzaje pomocy publicznej za zgodne ze...

Skip to content