Szanowni Państwo,


W związku z zaistniałą sytuacją epidemiologiczną w kraju (epidemia COVID-19, tzw. „koronawirus”), która spowodowała wyjątkowe okoliczności wymagające pilnego wprowadzenia szczególnych środków i rozwiązań na rzecz zabezpieczenia płynności w przedsiębiorstwach, w szczególności MŚP, oraz utrzymania miejsc pracy, zostały podjęte działania mające na celu ograniczenie potencjalnych negatywnych skutków gospodarczych epidemii koronawirusa.

W ramach ww. działań, Pożyczkobiorcy dotknięci trudną sytuacją związaną z pandemią COVID-19 będą mogli skorzystać z następujących rozwiązań:

 Produkt: Pożyczka Inwestycyjna z Premią

* zmiany dotyczące warunków produktu obowiązują od dnia 1 października 2021 r. do odwołania i obejmują zawarte i nowe Umowy Inwestycyjne.

  • możliwość zastosowania dodatkowej karencji w spłacie rat kapitałowych, nie dłuższej niż do dnia 31.12.2021 r. ( w przypadku, gdy nie nastąpiła jeszcze jakakolwiek spłata kapitału) , z wydłużeniem okresu finansowania (spłaty pożyczki) o czas dodatkowej karencji. Maksymalny okres karencji przypadający na jednego Ostatecznego Odbiorcę/umowę pożyczki wynosi 24 miesiące.
  • możliwość zastosowania dodatkowych wakacji kredytowych w spłacie rat kapitałowo-odsetkowych nie dłuższej niż do dnia 31.12.2021 r., z wydłużeniem okresu finansowania (spłaty pożyczki) o czas dodatkowych wakacji kredytowych. Maksymalny okres wakacji kredytowych przypadający na jednego Ostatecznego Odbiorcę/umowę pożyczki wynosi 10 miesięcy.

Produkt: RPO i RPO II

* zmiany dotyczące warunków produktu obowiązują od dnia 01.03.2020 r. i obejmują zawarte umowy, które są w okresie rozliczania lub spłaty.

  • możliwość zmiany maksymalnego okresu finansowania z 84 na 96 miesięcy,
  • możliwość zmiany maksymalnego okresu karencji w spłacie kapitału do 12 miesięcy,
  • możliwość zastosowania wakacji kredytowych na łączny okres do 12 miesięcy dla spłaty rat kapitałowych, przy jednoczesnym wydłużeniu okresu spłaty pożyczek o czas wakacji kredytowych, przy czym całkowity okres finansowania nie może przekroczyć maksymalnego okresu finansowania, tj. 96 miesięcy.

Produkt SPO WKP oraz Węgorzewski Fundusz Pożyczkowy:

* zmiany dotyczące warunków produktu obowiązują od dnia 01.03.2020 r. i obejmują zawarte i nowe umowy.

  • możliwość zmiany maksymalnego okresu finansowania z 84 na 96 miesięcy,
  • możliwość zmiany maksymalnego okresu karencji w spłacie kapitału do 12 miesięcy,
  • możliwość zastosowania wakacji kredytowych na łączny okres do 12 miesięcy dla spłaty rat kapitałowych, przy jednoczesnym wydłużeniu okresu spłaty pożyczek o czas wakacji kredytowych, przy czym całkowity okres finansowania nie może przekroczyć maksymalnego okresu finansowania, tj. 96 miesięcy.

Zmiany warunków mogą nastąpić na wniosek Pożyczkobiorcy (Ostatecznego Beneficjenta) i mogą być zastosowane pod warunkiem, że według oceny FWPR w Gołdapi (Pośrednika Finansowego - Uczestnika Konsorcjum), Ostateczny Beneficjent wiarygodnie uzasadni, że sytuacja związana z COVID-19 spowodowała problemy płynnościowe w czasie spłaty pożyczki lub generuje ryzyko wystąpienia takich problemów w przyszłości.

W celu skorzystania z udogodnień w spłacie pożyczki należy przesłać wniosek ( wniosek jest do pobrania na naszej stronie www.fwpr.org, przy czym do każdego projektu są dostosowane różne wnioski) drogą elektroniczną na adres: fwpr@fwpr.org lub korespondencyjnie za pośrednictwem poczty.

Zmiana lub odwołanie warunków, o których mowa powyżej, nastąpi w formie pisemnej, w drodze aneksu do Umowy Inwestycyjnej oraz nowego harmonogramu spłaty pożyczki.

W przypadku udzielenia ww. ulgi w spłacie pożyczki, Pośrednik Finansowy dokona odpowiedniego przeliczenia wartości udzielonej pomocy de minimis.

Dokumenty do pobrania:

Udostępnij wpis