Fundacja Wspierania Przedsiębiorczości Regionalnej w Gołdapi w ramach Konsorcjum Funduszy Pożyczkowych w skład, którego wchodzą:

 • Stowarzyszenie „Centrum Rozwoju Ekonomicznego Pasłęka”, Plac Świętego Wojciecha 3, 14-400 Pasłęk - Lider Konsorcjum
 • Działdowska Agencja Rozwoju S.A., ul. Władysława Jagiełły 15, 13-200 Działdowo - Członek Konsorcjum
 • Fundacja Rozwoju Regionu Łukta, ul. Mazurska 30, 14-105 Łukta - Członek Konsorcjum
 • Fundacja Wspierania Przedsiębiorczości Regionalnej w Gołdapi, Plac Zwycięstwa 16/3, 19-500 Gołdap - Członek Konsorcjum
 • Nidzicka Fundacja Rozwoju „NIDA”, ul. Rzemieślnicza 3, 13-100 Nidzica - Członek Konsorcjum
  zwanymi dalej Partnerem Finansującym lub Wykonawcą,
 • realizuje, na podstawie umowy operacyjnej nr 2/FEPW/4623/2024/V/EFRR/022 z dn. 26.01.2024r. zawartej z Bankiem Gospodarstwa Krajowego, wdrożenie i zarządzanie Instrumentem Finansowym „Pożyczka na rozwój turystyki dla Polski Wschodniej”.

  Pożyczka na rozwój turystyki jest udzielana ze środków Funduszu Powierniczego dla Polski Wschodniej w Programie Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej 2021-2027, Działanie 1.5. Pożyczki na rozwój turystyki, Priorytet FEPW.01 Przedsiębiorczość i Innowacje.

  Wartość projektu wynosi 33 333 333,34 zł w tym wysokość wkładu z Funduszy Europejskich: 25 500 000 zł. W ramach wyżej wymienionej Umowy, Konsorcjum Funduszy Pożyczkowych zobowiązane jest  do udzielenia  co najmniej 60 jednostkowych pożyczek dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP), w tym dla co najmniej 18 nowych przedsiębiorstw (działających poniżej 3 lat), w wyniku których zostaną utworzone nowe miejsca pracy wyrażone w co najmniej 19 średnic rocznych ekwiwalentach pełnego czasu pracy (EPC).

   

  DLA KOGO

  • mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa, prowadzące działalność gospodarczą na terenie Polski Wschodniej, działające w branży turystycznej i pokrewnych, prowadzące działalność określoną w kodach PKD, wskazanych m.in. w opracowaniu Rachunek satelitarny dla turystyki za lata 2018 i 2019.

  Polska Wschodnia obejmuje obszar 6 województw: lubelskie, podkarpackie, podlaskie, świętokrzyskie, warmińsko-mazurskie i regionalną część województwa mazowieckiego (region statystyczny mazowiecki regionalny – NUTS-2 – to powiaty: ciechanowski, mławski, płoński, pułtuski, żuromiński, makowski, ostrołęcki, ostrowski, przasnyski, wyszkowski, m. Ostrołęka, białobrzeski, kozienicki, lipski, przysuski, radomski, szydłowiecki, zwoleński, m. Radom, gostyniński, płocki, sierpecki, m. Płock, garwoliński, siedlecki, łosicki, sokołowski, węgrowski, m. Siedlce, grójecki, sochaczewski, żyrardowski)

  NA CO

  Pożyczki są przeznaczane na Inwestycje Końcowe realizowane na terenie Polski Wschodniej polegające na wdrażaniu innowacji produktowych, procesowych, marketingowych lub organizacyjnych, w tym m.in. na:

  • rozbudowę przedsiębiorstwa prowadzącą do wprowadzenia na rynek nowych lub ulepszonych produktów lub usług,
  • dokonanie zasadniczych zmian w działalności, skutkujących wprowadzeniem na rynek nowych lub ulepszonych produktów lub usług,
  • inwestycje w nowe wyposażenie i sprzęt.

  Pożyczka może finansować do 100% wydatków w ramach Inwestycji Końcowej.

  Inwestycja może dotyczyć m.in. takich obszarów jak:

  • obiekty noclegowe,
  • obiekty gastronomiczne,
  • infrastruktura sportowo-rekreacyjna,
  • infrastruktura turystyki zdrowotnej,
  • infrastruktura kultury i rozrywki,
  • transport turystyczny, organizacja turystyki i pośrednictwo turystyczne,
  • ekologiczne produkty,
  • produkty regionalne i tradycyjne, w tym także wzornictwo przemysłowe,
  • przywracanie tradycyjnych zawodów – rękodzieło i rzemiosło,
  • inne inwestycje w branżach pokrewnych, polegające na poszerzeniu oferty, podniesieniu jakości usług świadczonych bezpośrednio dla turystów.

   

  WARUNKI UDZIELENIA POŻYCZKI

  • Maksymalna wartość pożyczki nie może być wyższa niż 1 000 000 zł,
  • Jeden Ostateczny Odbiorca może otrzymać dwie Jednostkowe Pożyczki w ramach Limitu Pożyczki.
  • maksymalny okres spłaty pożyczki nie może być dłuższy niż 84 miesiące (7 lat);
  • maksymalny okres karencji w spłacie kapitału wynosi 12 miesięcy od dnia uruchomienia, przy czym karencja nie wydłuża okresu spłaty pożyczki.

   

  OPROCENTOWANIE

  Biorąc pod uwagę poziom stopy bazowej według stanu na dzień ogłoszenia w wysokości 5,68%, oprocentowanie pożyczek wynosi:

  • 2%w stosunku rocznym, na warunkach korzystniejszych niż rynkowe, zgodnie z zasadami udzielania pomocy de minimis,
  • 1%w stosunku rocznym, na warunkach korzystniejszych niż rynkowe, zgodnie z zasadami udzielania pomocy de minimis, dla inwestycji realizowanych przez przedsiębiorstwo prowadzące działalność nie dłużej niż 3 lata,
  • od 6,28% do 9,68% w stosunku rocznym, na warunkach rynkowych.

   

  OPŁATY I PROWIZJE

  Od środków Jednostkowej Pożyczki nie pobiera się żadnych opłat i prowizji związanych z jej udostępnieniem i obsługą.

  Pozostałe informacje dotyczące zasad ubiegania się o Pożyczkę Inwestycyjno-Obrotową, oceny wniosków, oraz warunków i zasad udzielania PRT określone zostały w Regulaminie udzielania pożyczek.

   

  Wniosek o udzielenie pożyczki wraz z załącznikami określonymi przez Konsorcjum w Regulaminie należy złożyć:

  1. w wersji papierowej, składanej osobiście lub pocztą za zwrotnym potwierdzeniem odbioru bądź przesyłką kurierską, decyduje data ich wpływu na adres:
   1. Działdowska Agencja Rozwoju S.A., ul. Władysława Jagiełły 15, 13-200 Działdowo;
   2. Stowarzyszenie „Centrum Rozwoju Ekonomicznego Pasłęka”, Plac Świętego Wojciecha 3; 14-400 Pasłęk;
   3. Nidzicka Fundacja Rozwoju „NIDA”, ul. Rzemieślnicza 3, 13-100 Nidzica;
   4. Fundacja Rozwoju Regionu Łukta, ul. Mazurska 30, 14-105 Łukta;
   5. Fundacja Wspierania Przedsiębiorczości Regionalnej w Gołdapi, PI. Zwycięstwa 16/3, 19-500 Gołdap.
  2. lub w wersji elektronicznej
   1. w Działdowskiej Agencji Rozwoju S.A.: darsa@darsa.pl /tylko dokumenty podpisane podpisem kwalifikowanym/
   2. w Stowarzyszeniu „CREP” Wniosek o pożyczkę wraz z dokumentami oraz załącznikami można złożyć za pomocą „Generatora Wniosków” dostępnego na stronie: https://generator.screp.pl/
   3. w Nidzickiej Fundacji Rozwoju „NIDA”: kosinska@nida.pl,
   4. w Fundacji Wspierania Przedsiębiorczości Regionalnej w Gołdapi: m.tkacz@fwpr.org.

  Nabór wniosków rozpoczyna się w dniu 26 lutego 2024r.

  Osoba odpowiedzialna za kontakt z klientem:

  Małgorzata Tkacz

  Preferowane formy kontaktu:

  • osobiście w Biurze Obsługi Klienta, ul. Zamkowa 4A, 11-600 Węgorzewo lub pl. Zwycięstwa 16, lok. 3, 19-500 Gołdap,
  • za pomocą skrzynki e-mail: m.tkacz@fwpr.org,
  • telefonicznie, pod numerem: 695-965-598,
  • za pomocą videorozmowy na platformie MS Teams - po wcześniejszym ustaleniu terminu.

  DOKUMENTY DO POBRANIA

  Regulamin

  Regulamin udzielania pożyczek - pożyczka na rozwój turystyki

  Wniosek pożyczkowy

  Wniosek o pożyczkę wraz z elementami biznesplanu - edytowalny

  Wniosek o pożyczkę wraz z elementami biznesplanu - do wydruku

  Harmonogram rzeczowo-finansowy

  Tabela - biznesplan (ryczałt)

  Tabela - biznesplan (KPiR)

  Tabela - biznesplan (pełna księgowość)

  Kwestionariusz osobowy i oświadczenie majątkowe wnioskodawcy i małżonka

  Lista sprawdzająca - wniosek o pożyczkę

  Inne załączniki do wniosku

  Oświadczenia o spełnianiu kryteriów MŚP

  Upoważnienie do pobrania "Raportu specjalnego" o konsumencie

  Upoważnienie do pobrania "Raportu specjalnego" o przedsiębiorcy

  Wniosek o udzielenie pomocy de minimis

  Formularz informacji przy ubieganiu się o pomoc de minimis

  Oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia z otrzymania wsparcia

  Oświadczenie o beneficjencie rzeczywistym

  wiadczenie PEP

  Wykaz załączników - lista sprawdzająca

  Oświadczenie dot. przesłanek wykluczenia

  Zabezpieczenie

  Kwestionariusz i oświadczenie majątkowe poręczyciela i małżonka

  Upoważnienie do pobrania "Raportu specjalnego" o konsumencie

  Rozliczenie

  Deklaracja pochodzenia środka trwałego PRT

  Ewidencja poniesionych wydatków

  Umowa pożyczki

  Karta produktu

   

   


  Udostępnij wpis