Fundacja Wspierania Przedsiębiorczości Regionalnej w Gołdapi od dnia 1 stycznia 2015 roku rozpocznie realizację projektu ze środków Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013 w ramach Działania I.2 Instrumenty inżynierii finansowej Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013, pn. „Reporęczenia i pożyczki szansą na zwiększenie finansowania zewnętrznego MSP.

 Instrumenty wsparcia funduszy poręczeniowych i pożyczkowych w Polsce Wschodniej”

Pożyczkobiorca:

- mikro, mały i średni przedsiębiorca,

- przedsiębiorca rozpoczynający działalność gospodarczą,

- zarejestrowany, posiadający siedzibę i prowadzący działalność gospodarczą na terenie obszaru Polski Wschodniej (województwa: warmińsko-mazurskie, podlaskie)

Kwota pożyczki:

- maksymalna kwota pożyczki  - 300.000 zł,

- pożyczka może być udzielana do 100% inwestycji,

Oprocentowanie i prowizja:

- oprocentowanie  - 0%,

- prowizja - 0%,

Pożyczki udzielane są na warunkach  korzystniejszych niż rynkowe, zgodnie z zasadami udzielania pomocy de minimis,

Okres spłaty:

- maksymalny okres finansowania do 5 lat,

- karencja w spłacie do 6 miesięcy,

Finansowane przedsięwzięcia:

- inwestycje polegające m.in. na zakupie, budowie lub modernizacji obiektów produkcyjno- usługowo- handlowych,

- zakup wyposażenia w maszyny, urządzenia, aparaty w tym także zakup środków transportu bezpośrednio związanych z celem realizowanego przedsięwzięcia,

- tworzenie nowych miejsc pracy,

- wdrażające nowych rozwiązań technicznych lub technologicznych,

- inne cele gospodarcze przyczyniające się do rozwoju MŚP,

Zabezpieczenie:

Weksel własny in blanco, poręczenie, hipoteka, przewłaszczenie, zastaw rejestrowy, gwarancja bankowa, cesja, ubezpieczenie wierzytelności, blokada środków na

rachunku bankowym. 

Udostępnij wpis