Misja i cel Fundacji

Fundacja Wspierania  Przedsiębiorczości Regionalnej z siedzibą w Gołdapi powstała 10 czerwca 1998 roku. Rejestracja  Fundacji  nastąpiła w dniu 31 lipca 1998 r. w Sądzie Rejonowym dla miasta stołecznego Warszawy – Sąd Gospodarczy XVI Wydział Gospodarczy – Rejestrowy. Rejestracja  w Krajowym Rejestrze Sądowym w Olsztynie odbyła się 14 sierpnia 2001 r. pod numerem KRS 0000035403. Fundacja jest prywatną osobą prawną działającą na zasadzie non-profit nie prowadzącą działalności gospodarczej.

Fundacja Wspierania Przedsiębiorczości Regionalnej jest spadkobiercą Polsko – Szwajcarskiego Programu Regionalnego, w którego programie uczestniczyła w latach 1993 – 1998, pod egidą Polskiej Agencji Rozwoju Regionalnego z siedzibą  w Warszawie. Zdobyte doświadczenie i przejęte środki pozwoliły na prowadzenie działań zwalczających bezrobocie poprzez wspieranie rozwijającej się przedsiębiorczości. Wsparcie inicjatyw gospodarczych polegało głównie na udzielaniu pożyczek na preferencyjnych warunkach. Fundacja, dzięki swoim szybkim działaniom zintegrowała się ze społecznością gołdapskich przedsiębiorców i stała się ważnym ośrodkiem aktywizującym pracodawców w walce z bezrobociem. Dzięki naszej pomocy zostały utworzone i utrzymane dziesiątki miejsc pracy. Pomagaliśmy i pomagamy zainteresowanym przedsiębiorcom w możliwościach prowadzenia działalności, rozwoju i współpracy z innym podmiotami.

Cele swoje Fundacja, jako instytucja non-profit, realizuje m.in. poprzez następujące działania:
– wspieranie finansowe istniejących i nowo tworzonych firm,
– usługi konsultacyjno-prawno-ekonomiczne i wszelkie inne działania promujące działalność     gospodarczą i rozwój regionalny,
– promocję przedsiębiorczości w postaci kursów, szkoleń, konferencji, misji gospodarczych, wizyt studyjnych, spotkań biznesowych

W ramach realizacji celów statutowych Fundacja Wspierania Przedsiębiorczości Regionalnej przygotowuje i realizuje autorskie programy ukierunkowane na wzmocnienie i rozwój przedsiębiorczości, rozwój gospodarczy a także rozwój społeczności lokalnej i budowę społeczeństwa obywatelskiego. Uczestniczy w inicjatywach mających na celu rozbudowanie potencjału gospodarczego, w wyniku którego mogą powstać nowe miejsca pracy. Realizując cele statutowe Fundacja Wspierania Przedsiębiorczości Regionalnej obejmuje obszar całego kraju,  a przede wszystkim województwo warmińsko-mazurskie.

Skip to content