O nas

O Fundacji

Fundacja Wspierania Przedsiębiorczości Regionalnej z siedzibą w Gołdapi została utworzona przez ośmiu fundatorów, którymi są osoby fizyczne. Została zarejestrowana 31 lipca 1998 roku w Sądzie Rejestrowym dla Miasta Stołecznego Warszawy.

Terenem działania Fundacji jest cała Polska, a w szczególności region gmin: Gołdap, Dubeninki i Banie Mazurskie.

Fundacja jest spadkobiercą Polsko – Szwajcarskiego Programu Regionalnego, w którego programie uczestniczyła w latach 1993 – 1998, pod egidą Polskiej Agencji Rozwoju Regionalnego z siedzibą w Warszawie. Zdobyte doświadczenie i przejęte środki pozwoliły na prowadzenie działań zwalczających bezrobocie poprzez wspieranie rozwijającej się przedsiębiorczości. Wsparcie inicjatyw gospodarczych polegało głównie na udzielaniu pożyczek na preferencyjnych warunkach. Fundacja, dzięki swoim szybkim działaniom zintegrowała się ze społecznością gołdapskich przedsiębiorców i stała się ważnym ośrodkiem aktywizującym pracodawców w walce z bezrobociem. Dzięki naszej pomocy zostały utworzone i utrzymane dziesiątki miejsc pracy. Pomagaliśmy i pomagamy zainteresowanym przedsiębiorcom w możliwościach prowadzenia działalności, rozwoju i współpracy z innym podmiotami.

Położenie geograficzne Gołdapi, bezpośrednie sąsiedztwo przejścia granicznego (Gołdap – Gusiew) łączącego Polskę z Obwodem Kaliningradzkim Federacji Rosyjskiej oraz lasy i jeziora Warmii i Mazur określają kierunki rozwoju firm na naszym terenie. Główne branże prowadzonej działalności to: przemysł drzewny (produkcja tarcicy), metalowy, papierniczy (produkcja kopert, opakowań). Dużą szansę rozwoju regionu daje funkcjonująca w Gołdapi Podstrefa Suwalskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, gdzie swoje zakłady ulokowało szereg renomowanych firm z całej Polski. Położenie przygraniczne sprzyja rozwojowi współpracy pomiędzy przedsiębiorcami rosyjskimi i polskimi. Możliwości jakie wprowadził ruch przygraniczny wpłynął na rozwój handlu oraz turystyki.

Gołdap uzyskała status uzdrowiska i jest jedynym uzdrowiskiem na Warmii i Mazurach. Dzięki niepowtarzalnym walorom klimatycznym, najczystszemu powietrzu w Polsce oraz zasobom borowinowym, Gołdap jest idealnym miejscem dla kuracjuszy oraz turystów, ceniących sobie zdrowie i wypoczynek. Powstało bardzo dużo pensjonatów agroturystycznych. Przebywający w Sanatorium kuracjusze mają  możliwość korzystania z dużej ofert zabiegów leczniczych oraz szybko rozwijającej się infrastruktury naszego uzdrowiska. Miasto wykorzystało kolejny lokalny surowiec leczniczy – wody mineralne oraz wody lecznicze. Została otwarta pijalnia wód mineralnych i leczniczych, grota solna oraz tężnie.

Ukształtowanie terenu pozwala również na rozwój usług związanych z uprawianiem sportów letnich i zimowych.

W 2003 roku Fundacja otrzymała dotację z Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości w wysokości 1 mln zł na powiększenie kapitału pożyczkowego.

W 2005 roku Fundacja rozpoczęła realizację programu w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego WKP Działanie 1.2: Poprawa dostępności do zewnętrznego finansowania inwestycji przedsiębiorstw, Priorytet 1: Rozwój przedsiębiorczości i wzrost innowacyjności poprzez wzmacnianie instytucji otoczenia biznesu „Pożyczki dla Przedsiębiorczych”. Otrzymano dofinansowanie na powiększenie funduszu pożyczkowego w wysokości 5 mln zł.

Do roku 2006 zakończono dwuletni projekt Gminnego Centrum Informacji mający na celu pomoc osobom pozostającym bez pracy w poszukiwaniu i rozpoczęciu prowadzenia działalności gospodarczej, oraz absolwentom szkół pomoc w wyborze form zatrudnienia. Dzięki temu programowi kilkunastu młodych ludzi odbywających praktyki i staże zawodowe w Fundacji nabrało doświadczenia w zakresie pisania projektów, współdziałania z innymi organizacjami pozarządowymi oraz profesjonalnej obsługi biura.

W latach 2006-2008 zrealizowaliśmy Projekt pn. „System Informacji biznesowej w Euroregionie Szeszupy” w ramach Programu Interreg IIIA z partnerami z Litwy propagujący rozwój przedsiębiorczości w Euroregionie Szeszupa. Zdobyte doświadczenia we współdziałaniu międzynarodowym pozwoli na uczestniczenie w nowych programach. W wyniku programu powstał portal internetowy: www.sesupebusiness.lt , który jest przeznaczony do ulepszenia współpracy pomiędzy regionami przygranicznymi Litwy, Polski i Federacji Rosyjskiej.

Od 2008 roku Fundacja prowadzi Węgorzewski Fundusz Pożyczkowy, jako system wsparcia przedsiębiorców powiatu węgorzewskiego kwotą 2 mln 700 tys. złotych, otrzymaną z Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

W 2009 roku Fundacja podpisała Umowę konsorcjum jako „Członek Konsorcjum” z Warmińsko-Mazurską Agencją Rozwoju Regionalnego S.A. w Olsztynie będącego „Liderem Konsorcjum” w celu wspólnej realizacji projektu „Dokapitalizowanie funduszy pożyczkowych na Warmii i Mazurach” w ramach Osi priorytetowej 1: – „Przedsiębiorczość”, Działanie 1.2 – Wzrost potencjału instytucji otoczenia biznesu” Poddziałanie 1.2.2 „Fundusze poręczeniowe i pożyczkowe” Regionalnego Programu Operacyjnego „Warmia i Mazury” na lata 2007-2013.

W ramach projektu Fundacja otrzymała dofinansowanie w kwocie około 8 mln zł.

W grudniu 2012 roku Fundacja podpisała umowę na dofinasowanie w ramach projektu „Wzrost potencjału funduszy pożyczkowych na Warmii i Mazurach” w ramach Osi priorytetowej 1: – „Przedsiębiorczość”, Działanie 1.2 – Wzrost potencjału instytucji otoczenia biznesu” Poddziałanie 1.2.2 „Fundusze poręczeniowe i pożyczkowe” Regionalnego Programu Operacyjnego „Warmia i Mazury” na lata 2007-2013.

W ramach projektu Fundacja otrzymała dofinansowanie w kwocie około 1,8 mln zł.

W maju 2012 roku Fundacja Wspierania Przedsiębiorczości Regionalnej w Gołdapi otworzyła Gołdapskie Centrum Biznesu Ośrodek Informacyjno – Konsultacyjny. Projekt został zrealizowany w ramach Osi priorytetowej 1 – „Przedsiębiorczość”, Działanie 1.2 – „Wzrost potencjału instytucji otoczenia biznesu”, Poddziałanie 1.2.1 – „Instytucje otoczenia biznesu” Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury 2007 – 2013 w ramach którego zakupiono i wyremontowano lokal Fundacji. W efekcie tych działań zatrudnienie zwiększono o 4 osoby.

Gołdapskie Centrum Biznesu Ośrodek Informacyjno – Konsultacyjny świadczy bezpłatne usługi informacyjno – konsultacyjne w zakresie pomocy przedsiębiorcom:

– w poszukiwaniu zewnętrznych źródeł finansowania – dostępne programy pomocowe

– w bieżącej działalności w sferze ekonomicznej,

– informacji administracyjno – prawnej dotyczącej prowadzonej działalności gospodarczej.

W listopadzie 2013 roku została zawarta Umowa Operacyjna – Pożyczka Globalna z Bankiem Gospodarstwa Krajowego, jako Beneficjentem Projektu „Reporęczenia i pożyczki szansą na zwiększenie finansowania zewnętrznego MSP. Instrumenty wsparcia funduszy poręczeniowych i pożyczkowych w Polsce Wschodniej” w ramach Działania I.2 Instrumenty inżynierii finansowej Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013. Wysokość Limitu Pożyczki Globalnej to kwota 5 000 000,00 zł.

W styczniu 2015 roku została zawarta Umowa Operacyjna – Pożyczka Globalna z Bankiem Gospodarstwa Krajowego, jako Beneficjentem Projektu „Reporęczenia i pożyczki szansą na zwiększenie finansowania zewnętrznego MSP. Instrumenty wsparcia funduszy poręczeniowych i pożyczkowych w Polsce Wschodniej” w ramach Działania I.2 Instrumenty inżynierii finansowej Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013. Wysokość Limitu Pożyczki Globalnej to kwota 6 000 000,00 zł.

W sierpniu 2015 roku została zawarta Umowa Operacyjna – Pożyczka Globalna z Bankiem Gospodarstwa Krajowego, jako Beneficjentem Projektu „Reporęczenia i pożyczki szansą na zwiększenie finansowania zewnętrznego MSP. Instrumenty wsparcia funduszy poręczeniowych i pożyczkowych w Polsce Wschodniej” w ramach Działania I.2 Instrumenty inżynierii finansowej Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013. Wysokość Limitu Pożyczki Globalnej to kwota 3 000 000,00 zł.

W marcu 2016 roku została zawarta Umowa Operacyjna – Pożyczka Globalna z Bankiem Gospodarstwa Krajowego, jako Beneficjentem Projektu „Reporęczenia i pożyczki szansą na zwiększenie finansowania zewnętrznego MSP. Instrumenty wsparcia funduszy poręczeniowych i pożyczkowych w Polsce Wschodniej” w ramach Działania I.2 Instrumenty inżynierii finansowej Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013. Wysokość Limitu Pożyczki Globalnej to kwota 3 000 000,00 zł.

W marcu 2018 roku została zawarta Umowa Operacyjna na Instrument Finansowy Pożyczka z Premią z Bankiem Gospodarstwa Krajowego jako Menadżerem o uczestnikami Konsorcjum składającego się z czterech podmiotów działających jako Pośredników Finansowych. Fundacja otrzymała limit w wysokości 5 000 000,00 zł. W ramach tej Umowy otrzymano tez Prawo Opcji w wysokości 5 000 000,00 zł.

W maju 2019 roku została zawarta Umowa Operacyjna na Instrument Finansowy Pożyczka z Premią II z Bankiem Gospodarstwa Krajowego jako Menadżerem o uczestnikami Konsorcjum składającego się z czterech podmiotów działających jako Pośredników Finansowych. Fundacja otrzymała limit w wysokości 3 800 000,00 zł.

Nagrody i wyróżnienia

Fundacja w całym okresie działalności otrzymała wiele nagród i wyróżnień, a wśród nich:

0
lata funkcjonowania
0
mln
kwota udzielonych pożyczek
0
ilość udzielonych pożyczek

Skip to content