„ Zakres przedmiotowy wykorzystania środków z pożyczki”

„ Zakres przedmiotowy wykorzystania środków z pożyczki”

  1. Przedmiotem współfinansowania ze środków pożyczki mogą być w szczególności:

a) przedsięwzięcia podnoszące mobilność i konkurencyjność istniejących przedsiębiorstw,

b) przedsięwzięcia związane z utworzeniem nowego przedsiębiorstwa.

2. Koszty kwalifikowane do finansowania ze środków pożyczki są ściśle związane z celami przedsięwzięcia i stanowią wydatki w kwotach brutto w szczególności na:

a) zakup środków trwałych, takich jak grunty, budowle, budynki, lokale, obiekty inżynierii lądowej i wodnej, maszyny, urządzenia, aparaty, środki transportu, narzędzia, przyrządy, wyposażenie, inne ruchomości,

b) zakup przedmiotów,  o których mowa w pkt. a)  nie zaliczonych do środków trwałych,

c) zakup wartości niematerialnych i prawnych,

d) zakup usług obcych, np.  robót: budowlanych, remontowych, montażowych i instalacyjnych, usług projektowych, usług: doradztwa specjalistycznego, sporządzenia ekspertyz, przeprowadzania badań i analiz, usług szkoleniowych  i promocji,

e) zakup środków obrotowych przez przedsiębiorcę rozpoczynającego działalność gospodarczą i/lub w przypadku nowego przedsięwzięcia realizowanego przez przedsiębiorcę i/lub zmiany profilu/rozszerzenia/zwiększenia działalności, przy czym dotyczy to wyłącznie przedsiębiorców mających siedzibę na terenie województwa warmińsko – mazurskiego,

f) kaucje, zaliczki, opłaty franczyzowe itp., pod warunkiem, że ich zwrot przeznaczony zostanie na spłatę pożyczki lub na dalszy rozwój firmy

3. Zobowiązania bieżące przedsiębiorstwa  z tytułu: wynagrodzeń pracowniczych, opłaty eksploatacyjnych (np. czynsz, woda, ścieki, energia), spłaty zobowiązań finansowych takich jak: pożyczka, kredyt, leasing, opłaty i prowizje oraz odsetki związane z zakupem produktów bankowych, spłaty zobowiązań publiczno – prawnych, koszty postępowania sądowego/administracyjnego, kary, grzywny, a także inwestycje kapitałowe np. zakup papierów wartościowych, nie mogą być współfinansowane ze środków pożyczki.

4. Zakres przedmiotowy wykorzystania środków pożyczki nie może dotyczyć finansowania zakupów  o charakterze konsumpcyjnym.                      

5. Pożyczka nie może finansować wydatków, które następnie zostaną sfinansowane/zrefundowane z innych środków publicznych, w tym unijnych, bez względu na formę tego finansowania. 

6. Pożyczka nie może finansować czystego kapitału zakładowego, fuzji, wewnętrznych wykupów menedżerskich, zewnętrznych zakupów menedżerskich lub transferów rodzinnych.

Udostępnij wpis


Skip to content