1. Pożyczkę otrzymać mogą wyłącznie mikro, mali i średni przedsiębiorcy w rozumieniu ustawy z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców (tekst jednolity Dz.U.2021 poz.162) oraz załącznika I (,,Definicja małych i średnich przedsiębiorstw”) do Rozporządzenia Komisji (UE) Nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. (Dz. Urz. UE L 187 z 26 czerwca 2014 r.) uznającego niektóre rodzaje pomocy publicznej za zgodne ze wspólnym rynkiem w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu, prowadzący działalność na terenie całej Polski a w szczególności regionu województwa warmińsko‑mazurskiego.
  2. Pożyczkę może również otrzymać przedsiębiorca, o którym mowa  w  ust. 1, rozpoczynający działalność gospodarczą.

Udostępnij wpis