1. Pożyczki udzielane są w walucie polskiej.
  2. Kwota pożyczki nie może przekraczać 180 000 zł.
  3. Łączna kwota zaangażowania środków Fundacji w finansowanie jednego przedsiębiorcy, liczona  w dniu udzielenia finansowania nie może przekraczać 10 % dofinansowania w formie dotacji przeznaczonej na bezpośredni wkład finansowy na poniesienie kapitału funduszu pożyczkowego, otrzymanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia         i Mazury na lata 2007-2013.
  4. Pożyczki mogą być udzielone na okres maksymalnie do 84 miesięcy ( 7 lat), licząc od daty podpisania umowy pożyczki do dnia spłaty ostatniej raty kapitałowo – odsetkowej.
  5. Okres karencji w spłacie kapitału pożyczki  nie może być dłuższy niż 6 miesięcy. Okres karencji nie wydłuża maksymalnego okresu spłaty pożyczki, określonego  w ust.4.

Udostępnij wpis