1. Przedmiotem współfinansowania ze środków pożyczki mogą być w szczególności:

a) przedsięwzięcia podnoszące mobilność i konkurencyjność istniejących przedsiębiorstw,

b) przedsięwzięcia związane z utworzeniem nowego przedsiębiorstwa.

2. Koszty kwalifikowane do finansowania ze środków pożyczki są ściśle związane z celami przedsięwzięcia i stanowią wydatki w kwotach brutto w szczególności na:

a) zakup środków trwałych, takich jak grunty, budowle, budynki, lokale, obiekty inżynierii lądowej i wodnej, maszyny, urządzenia, aparaty, środki transportu, narzędzia, przyrządy, wyposażenie, inne ruchomości,

b) zakup przedmiotów,  o których mowa w pkt. a)  nie zaliczonych do środków trwałych,

c) zakup wartości niematerialnych i prawnych,

d) zakup usług obcych, np.  robót: budowlanych, remontowych, montażowych i instalacyjnych, usług projektowych, usług: doradztwa specjalistycznego, sporządzenia ekspertyz, przeprowadzania badań i analiz, usług szkoleniowych  i promocji,

e) zakup środków obrotowych przez przedsiębiorcę rozpoczynającego działalność gospodarczą i/lub w przypadku nowego przedsięwzięcia realizowanego przez przedsiębiorcę i/lub zmiany profilu/rozszerzenia/zwiększenia działalności, przy czym dotyczy to wyłącznie przedsiębiorców mających siedzibę na terenie województwa warmińsko – mazurskiego,

f) kaucje, zaliczki, opłaty franczyzowe itp., pod warunkiem, że ich zwrot przeznaczony zostanie na spłatę pożyczki lub na dalszy rozwój firmy

3. Zobowiązania bieżące przedsiębiorstwa  z tytułu: wynagrodzeń pracowniczych, opłaty eksploatacyjnych (np. czynsz, woda, ścieki, energia), spłaty zobowiązań finansowych takich jak: pożyczka, kredyt, leasing, opłaty i prowizje oraz odsetki związane z zakupem produktów bankowych, spłaty zobowiązań publiczno – prawnych, koszty postępowania sądowego/administracyjnego, kary, grzywny, a także inwestycje kapitałowe np. zakup papierów wartościowych, nie mogą być współfinansowane ze środków pożyczki.

4. Zakres przedmiotowy wykorzystania środków pożyczki nie może dotyczyć finansowania zakupów  o charakterze konsumpcyjnym.                      

5. Pożyczka nie może finansować wydatków, które następnie zostaną sfinansowane/zrefundowane z innych środków publicznych, w tym unijnych, bez względu na formę tego finansowania. 

6. Pożyczka nie może finansować czystego kapitału zakładowego, fuzji, wewnętrznych wykupów menedżerskich, zewnętrznych zakupów menedżerskich lub transferów rodzinnych.

Udostępnij wpis