Statut Fundacji

Tekst jednolity statutu

na dzień 25.02.2019 r.

STATUT
„FUNDACJI WSPIERANIA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI REGIONALNEJ”

Rozdział I
Postanowienia ogólne

§1

Fundacja pod nazwą „FUNDACJA WSPIERANIA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI REGIONALNEJ” zwana dalej Fundacją ustanowiona przez następujących fundatorów:
Andrzej Kowalewski,
syn Zenona i Anieli, (WL 0034758), zamieszkały 19-500 Gołdap, ul. Górna 4/45,
Krzysztof Andrzej Gnacikowski,
syn Andrzeja i Aliny, (DD 0300046), zamieszkały 98-220 Zduńska Wola,ul.Hetmańska 28
Tomasz Jan Liwak,
syn Jana i Eleonory, (DB 8461919), zamieszkały Czerwony Dwór, 19-413 Mazury,
Stanisław Andrzej Szulc,
syn Tytusa i Wiesławy, (DD 4917450), zamieszkały19-500 Gołdap, ul. Żeromskiego 5/1,
Marian Sontowski,
syn Lotara i Reginy, (AB 7481176), zamieszkały 19-300 Ełk, ul. Słowackiego 26,
Bogumiła Elżbieta Pilarska,
córka Władysława i Anny, (AB 9356218), zamieszkała 19-500 Gołdap, ul. Łączna 28,
Jadwiga Leszczyńska,
córka Jana i Scholastyki, (ZL 4589014), zamieszkała Boćwinka 22/7, 19-500 Gołdap,
Jacek Piotr Górny,
syn Kazimierza i Leokadii, (WL 3554769), zamieszkały 19-301 Ełk, ul. Mariampolska 2/9;
aktem ustanowienia Fundacji zawartym w formie aktu notarialnego przez Notariusza Jerzego Komakowskiego prowadzącego z notariuszem Edwardem J. Karnym jedną Kancelarię Notarialną – s.c. w Ełku, przy ulicy Moniuszki 3, za numerem repertorium 6266/98 z dnia 10 czerwca 1998 roku, działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 roku o fundacjach (Dz. U. z 1991r. Nr 46, poz. 203) oraz niniejszego statutu.

§2

Fundacja posiada osobowość prawną.

§3

Siedzibą Fundacji jest miasto Gołdap.

§4

 1. Terenem działania Fundacji jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej a w szczególności region gmin: Gołdap, Dubeninki i Banie Mazurskie.
 2. Dla właściwego realizowania celów społecznych i gospodarczych Fundacja może prowadzić działalność poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej.

§5

 1. Fundacja może tworzyć oddziały, zakłady, filie a także przystępować do spółek i fundacji.
 2. Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą.
 3. Decyzje o podjęciu działalności gospodarczej lub jej zaprzestaniu podejmuje Rada Fundacji na wniosek Zarządu.

§6

Fundacja może używać  pieczęci okrągłej z napisem w otoku Fundacja Wspierania Przedsiębiorczości Regionalnej w Gołdapi oraz może używać znaku graficznego Fundacji.

§7

Fundacja może ustanawiać odznaki, medale honorowe i przyznawać je wraz z innymi nagrodami i wyróżnieniami osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla Fundacji.

§8

Właściwym ministrem ze względu na cele Fundacji jest Minister Przedsiębiorczości i Technologii.

Rozdział II
Cele i zasady działania Fundacji.

§9

Fundacja została powołana w celach:

 1. stymulowania i wspierania regionalnych inicjatyw gospodarczo-społecznych poprzez kierowanie zainteresowanych osób na odpowiednie szkolenia na koszt Fundacji, udzielanie pomocy finansowej wspomagającej tym inicjatywom, stworzenie możliwości korzystania z doświadczeń i ekspertyz specjalistów kierowanych z różnych organizacji zagranicznych lub międzyrządowych, między innymi z Polsko-Szwajcarskiego Programu Regionalnego,
 2. wspomagania inicjatyw regionalnych w zakresie rozwoju myśli naukowo-technicznej oraz informacji, doradztwa i szkolenia, poprzez udzielanie pomocy finansowej, stworzenie możliwości korzystania z maszyn i urządzeń zakupionych przez Fundację, a także z odpowiednich programów komputerowych oraz poprzez wysyłanie zainteresowanych na szkolenia i sympozja krajowe i zagraniczne oraz na kursy szkolenia organizowane przez Fundację,
 3. wspierania przedsięwzięć gospodarczych, kulturalnych, oświatowych mających na celu rozwój i aktywizację regionów, poprzez udzielanie pomocy finansowej dla prywatnych przedsięwzięć, propagowanie nowoczesnych, proekologicznych technologii, nowoczesnej organizacji pracy, a także poprzez powołanie i prowadzenie aktywnej pomocy społecznej wśród młodzieży i osób potrzebujących opieki i resocjalizacji. Fundacja zapewni tu środki finansowe, własne doradztwo socjologiczne, psychologiczne, techniczne i ekonomiczne,
 4. skupiania wokół idei Fundacji osób zainteresowanych rozwojem regionu gmin Gołdap, Dubeninki i Banie Mazurskie inicjatywami w dziedzinie przedsiębiorczości, zgodnych z lokalnymi i regionalnymi potrzebami.
 5. działalności naukowej, naukowo-technicznej, oświatowej, w tym również polegającej na kształceniu studentów, kulturalnej, w zakresie kultury fizycznej i sportu, ochrony środowiska, wspierania inicjatyw społecznych na rzecz budowy dróg i sieci telekomunikacyjnej na wsi oraz zaopatrzenia wsi w wodę, dobroczynności, ochrony zdrowia i pomocy społecznej, rehabilitacji zawodowej i społecznej inwalidów oraz kultu religijnego.

§10

Fundacja realizuje swoje cele poprzez:

 1. współpracę z inicjatywami organizacji zagranicznych i międzyrządowych skierowanych na popieranie lokalnych inicjatyw w dziedzinie przedsiębiorczości dla przechodzenia społeczności wiejskich do zasad gospodarki rynkowej, w tym współdziałanie z Polsko-Szwajcarskim Programem Regionalnym utworzonym na mocy porozumienia między Rządem Rzeczpospolitej Polskiej a Rządem Konfederacji Szwajcarskiej zawartej w dniu 18 listopada 1991roku,
 2. udzielanie pomocy finansowej oraz specjalistycznej w organizowaniu, prowadzeniu i rozwijaniu działalności, w tym działalności gospodarczej w formie:
 1. doradztwa w zakresie zagadnień związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej,
 2. udzielania pożyczek niekomercyjnych i udostępniania środków finansowych tworzonym i istniejącym  mikro, małym i średnim podmiotom gospodarczym,
 3. organizacji kursów, szkoleń i wykładów dla osób podnoszących posiadane lub zdobywających nowe kwalifikacje zawodowe,
 4. współpracy z instytucjami działającymi w zakresie pośrednictwa pracy i aktywizacji bezrobotnych,
 1. organizowanie i obsługa zjazdów, konferencji i szkoleń naukowych,
 2. promocję kultury regionalnej w kraju i zagranicą,
 3. współpracę z ośrodkami regionalnymi w kraju i zagranicą na polu oświaty, kultury oraz przemysłu drobnego i rzemiosła,
 4. wspieranie inicjatyw gospodarczych przyczyniających się do ograniczenia bezrobocia oraz wzrostu gospodarczego w regionach, oraz udzielanie pomocy finansowej i rzeczowej najbardziej potrzebującym,
 5. organizowanie i finansowanie forum umożliwiającego zapoznania się z najnowszymi technologiami i sposobami zarządzania,
 6. udzielanie stypendiów, pokrywanie opłat czesnego za naukę, wspomaganie finansowe szkół     i wyposażanie w sprzęt edukacyjny,
 7. dofinansowanie działalności wydawniczej, informatycznej i propagandowej,
 8. inicjowanie i dofinansowywanie przedsięwzięć gospodarczych, kulturalnych, oświatowych mających na celu rozwój regionów i ochronę środowiska naturalnego w zakresie budowy dróg wodnych, współfinansowanie akcji oczyszczania wód, pomoc finansową w projektowaniu i budowie oczyszczalni ścieków, ekologicznych wysypisk i spalarni śmieci.
 9. organizowanie i wspomaganie finansowe przedsięwzięć z zakresu ochrony zdrowia,
 10. działalność naukową, naukowo-techniczną, oświatową, w tym również polegającą na kształceniu studentów, kulturalną, w zakresie kultury fizycznej i sportu, ochronę środowiska, wspieraniem inicjatyw społecznych na rzecz budowy dróg i sieci telekomunikacyjnych na wsi oraz zaopatrzenia wsi w wodę, dobroczynność, ochronę zdrowia i pomoc społeczną, rehabilitację zawodową i społeczną inwalidów oraz kultu religijnego.
 11. dla realizacji celów wymienionych w pkt. 2 Fundacja może tworzyć wyodrębnione księgowo fundusze, w szczególności Fundusze Pożyczkowe. Szczegółowy zakres organizacji i działania funduszy określają odrębne regulaminy.

§11

W celu zwiększenia środków na realizację zadań statutowych Fundacja może:

 1. prowadzić samodzielnie w kraju i zagranicą działalność gospodarczą na zasadach określonych w Rozdziale VI,
 2. wspierać działalność innych osób prawnych prowadzących działalność zbieżną z celami Fundacji,
 3. uczestniczyć w spółkach prawa handlowego w tym z udziałem podmiotów zagranicznych na zasadach określonych w stosownych przepisach prawa.

§12

Fundacja może zlecać prowadzenie i obsługę swoich spraw wyspecjalizowanym podmiotom prowadzącym działalność w określonych dziedzinach.

Rozdział III
Majątek i dochody Fundacji.

§13

 1. Majątek Fundacji stanowi fundusz założycielski w kwocie pieniężnej 4.400,00 złotych (słownie: cztery tysiące czterysta złotych) wymieniony w akcie notarialnym jej ustanowienia oraz środki finansowe ruchomości i nieruchomości nabyte przez Fundację w toku jej działalności.
 2. Z funduszu założycielskiego na działalność gospodarczą przeznacza się kwotę 2.200,00 złotych (słownie: dwa tysiące dwieście złotych).

§14

Majątek Fundacji przeznaczony jest przede wszystkim na realizację statutowych celów Fundacji; służy on także na pokrycie kosztów jej utrzymania oraz prowadzenia działalności gospodarczej.

Zabrania się :

 1. udzielania pożyczek lub zabezpieczenia zobowiązań majątkiem organizacji w stosunku do jej członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z  którymi członkowie, członkowie organów oraz pracownicy organizacji pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi”,
 2. przekazywania ich majątku na rzecz ich członków, członków organów  lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności, jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,
 3. wykorzystywania majątku na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika z celu statutowego,
 4. zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie organizacji, członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.

§15

Fundacja odpowiada za swoje zobowiązania całym swoim majątkiem.

§16

Dochody Fundacji pochodzą w szczególności z:

 1. darowizn, spadków, zapisów osób fizycznych i prawnych,
 2. wpłat pieniężnych przekazywanych w ramach pomocy zagranicznej na potrzeby rozwoju regionalnego w Polsce,
 3. z subwencji osób prawnych,
 4. dochodów z majątku nieruchomego i ruchomego,
 5. dochodów z działalności gospodarczej prowadzonej przez Fundację,
 6. dochodów ze zbiórek, aukcji, przetargów organizowanych przez lub na rzecz Fundacji,
 7. dochodów od środków finansowych Fundacji zdeponowanych na rachunkach bankowych oraz od udzielonych pożyczek,
 8. dochodów z nabytych na giełdach papierów wartościowych.

§17

Osiągnięty zysk przeznaczany jest w całości na cele statutowe a w szczególnie uzasadnionym przypadku i na kapitał zapasowy.

§18

W przypadku powołania Fundacji do dziedziczenia zarząd składa oświadczenie o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza i to tylko wówczas gdy w chwili składania tego oświadczenia jest oczywiste że stan spadku znacznie przewyższa długi spadkowe.

§19

Osoby fizyczne i prawne, które dokonują na rzecz Fundacji darowizny lub subwencji (jednorazowej lub łącznej) w wysokości co najmniej 1 000,00 (słownie jeden tysiąc 00/100) lub gdy idzie o osobę zagraniczną kwotę w wysokości 1.000,00 USD (słownie: jeden tysiąc dolarów amerykańskich) uzyskują tytuł sponsora Fundacji jeżeli wyrażą takie życzenie.

§20

Tytuł sponsora Fundacji ma charakter osobisty i honorowy.

Rozdział IV
Organy i sposób zorganizowania Fundacji

§21

Organami Fundacji są:

 1. Rada Fundacji zwana dalej Radą,
 2. Zarząd Fundacji zwanym dalej Zarządem.

§22

1. W skład Rady wchodzą Fundatorzy i członkowie przez nią powołani.

2. Rada składa się od 4 do 6 osób.

3. Fundatorzy mogą działać poprzez swoich pełnomocników.

§23

1. Rada jest organem o uprawnieniach inicjatywnych, opiniodawczych i nadzorczych.

2. Nie można łączyć członkowstwa w Radzie Fundacji z członkostwem w Zarządzie Fundacji.

3. Członkowie Rady Fundacji:

 1. nie mogą być spokrewnieni, spowinowaceni, pozostawać w podległości służbowej, związku małżeńskim lub we wspólnym pożyciu z członkami Zarządu,
 2. nie mogą być skazani wyrokiem prawomocnym za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,
 3. mogą otrzymywać wynagrodzenie z tytułu pełnienia funkcji w tym organie w wysokości nie wyższej niż przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw ogłoszone przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za rok poprzedni.

§24

Do zakresu działania i kompetencji Rady należy:

 1. wytyczanie głównych kierunków działalności Fundacji oraz nadzór nad ich prawidłową realizacją,
 2. zatwierdzanie  rocznych programów działalności Fundacji,
 3. zatwierdzanie zmian statutu,
 4. powoływanie i odwoływanie członków Zarządu Fundacji, w tym Dyrektora Fundacji,
 5. nawiązywanie i rozwiązywanie stosunku pracy z członkami Zarządu,
 6. zatwierdzanie planów finansowych działalności Fundacji,
 7. zatwierdzenie rocznych sprawozdań z działalności Zarządu i sprawozdań finansowych, podejmowanie uchwał o podziale zysku lub pokryciu straty Fundacji i udzielanie absolutorium Zarządowi,
 8. wyrażanie opinii w sprawach przedłożonych jej przez Zarząd,
 9. podejmowanie uchwał i decyzji w sprawach wskazanych w poszczególnych postanowieniach niniejszego statutu,
 10. rozpatrywanie odwołań od decyzji Zarządu,
 11. wykonywanie innych zadań określonych w poszczególnych przepisach statutu,
 12. powoływanie i odwoływanie członków Rady,
 13. wybór banku w którym lokowane są wolne środki Fundacji,
 14. udzielanie pożyczek,
 15. zatwierdzanie regulaminów Fundacji
 16. uchwalanie wysokości wynagrodzenia za udział w posiedzeniach Rady Fundacji.

§25

 1. Rada wybiera ze swego grona Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego i Sekretarza Rady na okres trzech lat.
 2. Przed upływem kadencji osoby wymienione w pkt. 1 oraz pozostali członkowie Rady mogą zostać odwołane na skutek:
 1. złożenia rezygnacji,
 2. skazania prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,
 3. niepełnienia obowiązków przez okres dłuższy niż 1 rok.
 1. Rada pracuje na posiedzeniach, które odbywają się nie rzadziej niż raz na sześć miesięcy.
 2. W posiedzeniach Rady uczestniczą członkowie Zarządu.
 3. Rada może uchwałą powołać do swego grona inne osoby fizyczne lub przedstawicieli osób prawnych, które dokonały znacznego przysporzenia majątkowego na rzecz Fundacji lub w inny sposób wspomagają działalność Fundacji.

§26

 1. Zarząd składa się z 2 -5 osób i powoływany jest na czas nieoznaczony uchwałą Rady. Rada z osób wchodzących w skład Zarządu powołuje Dyrektora Fundacji.
 2. Członkiem Zarządu nie może być osoba skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.
 3. Członkostwo Zarządu ustaje z chwilą odwołania bądź śmierci członka Zarządu.
 4. Odwołanie członka Zarządu przez Radę następuje w przypadku:
  1. złożenia rezygnacji,
  2. podjęcia pracy, której charakter uniemożliwia należyte wykonywanie funkcji członka Zarządu,
  3. choroby, ułomności lub utraty sił powodujących trwałą niezdolność do wykonywania funkcji,
  4. nie pełnienie obowiązków członka przez okres dłuższy niż rok,
  5. przekroczenie 75 roku życia,
  6. nienależytego wypełniania funkcji członka Zarządu,
  7. skazania prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia pub licznego lub przestępstwo skarbowe.
 5. Pracami Zarządu kieruje Dyrektor Fundacji.
 6. Do Zarządu należy podejmowanie decyzji we wszystkich sprawach nie zastrzeżonych     do kompetencji Rady.
 7. Zarząd w szczególności:
  1. kieruje działalnością Fundacji zgodnie z jej celem statutowym i obowiązującymi przepisami prawa,
  2. reprezentuje Fundację na zewnątrz,
  3. przedkłada Radzie roczne programy działania Fundacji,
  4. sprawuje zarząd i nadzór nad majątkiem Fundacji oraz odpowiada materialnie i prawnie,
  5. przyjmuje subwencje, darowizny, spadki i zapisy ,
  6. opracowuje decyzje o zmianie statutu oraz o połączeniu z inną fundacją o zbieżnych celach i wnioskuje o likwidacji Fundacji po uzgodnieniu z Radą Fundacji,
  7. ustala plan zatrudnienia i wysokość środków na wynagrodzenia dla pracowników Fundacji,
  8. kieruje bieżącą działalnością Fundacji, odpowiada za realizację jej celów statutowych oraz za wyniki działalności finansowo-gospodarczej,
  9. podejmuje decyzję o przystąpieniu do spółek i fundacji, po uzgodnieniu z Radą Fundacji,
  10. powołuje kierowników zakładów oraz zatwierdza regulamin organizacyjny zakładów
  11. ustala organizację wewnętrzną Fundacji i podejmuje decyzję o tworzeniu i likwidacji zakładów gospodarczych, po uzgodnieniu z Radą Fundacji,
  12. opracowuje regulaminy wewnętrzne Fundacji,
  13. opracowuje regulamin działania Zarządu oraz zakres czynności poszczególnych jego członków.

§27

Oświadczenia woli w imieniu Fundacji składają dwaj członkowie Zarządu w tym Dyrektor Fundacji a w zakresie zwykłego zarządu może składać jeden członek Zarządu.

§28

Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb nie rzadziej jednak niż raz na 2  miesiące.

§29

 1. Członkowie Zarządu mogą pozostawać z Fundacją w stosunku pracy.
 2. Umowę o pracę z członkiem Zarządu zawiera w iminiu Fundacji Przewodniczący Rady.
 3. Wynagrodzenie członków Zarządu określa uchwałą Rada.
 4. Skreślony.

§30

 1. Decyzję organów Fundacji zapadają w formie uchwał podejmowanych zwykłą większością głosów z wyjątkiem uchwał o połączeniu lub likwidacji Fundacji oraz zmiany jej statutu, które muszą być podjęte większością 3/4 głosów.
 2. Do prawomocności uchwał organów Fundacji wymagana jest obecność co najmniej połowy składu ich członków. W przypadku gdy Zarząd składa się z 2 osób do prawomocności uchwał wymagana jest obecność całego Zarządu.
 3. Członkowie Rady i Zarządu nie mogą brać udziału w głosowaniu w sprawach wyłącznie ich dotyczących.

§31

Zbycie nieruchomości stanowiących własność Fundacji może nastąpić tylko za zgodą Rady.

Rozdział V
Zmiana statutu

§32

 1. Zmiana statutu nie może dotyczyć podstawowych celów Fundacji.
 2. Decyzję w przedmiocie zmiany statutu podejmuje Zarząd w formie uchwały, która wymaga zatwierdzenia przez Radę.

Rozdział VI
Działalność gospodarcza Fundacji

§33

 1. Źródłem pozyskiwania środków na realizację celów Fundacji jest również prowadzenie działalności gospodarczej w kraju i zagranicą zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa w tym:

 PKD 69.20.Z   Działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe,

PKD 70.22.Z Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej   zarządzania,

PKD 82.30.Z  Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów.

 1. Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą wyłącznie w rozmiarach służących realizacji celów statutowych.
 2. Cały dochód z jej prowadzenia przeznaczony będzie na cele statutowe.

§34

Organizacja działalności gospodarczej:

 1. Fundacja prowadzi działalność gospodarczą bezpośrednio lub za pośrednictwem wyodrębnionych zakładów,
 2. zakłady wyodrębnione są na zasadach samofinansowania wedle posiadanych przez nie środków własnych,
 3. zakłady są jednostkami organizacyjnymi Fundacji i podlegają jej Zarządowi,
 4. decyzję o ustanowieniu Zakładu oraz o powołaniu oraz odwołaniu jego kierownika podejmuje Zarząd,
 5. decyzję o likwidacji zakładu podejmuje Zarząd, który powołuje likwidatorów i nadzoruje ich działalność,
 6. kierownik zakładu jest kierownikiem w rozumieniu kodeksu pracy,
 7. kierownik zakładu pracy jest pełnomocnikiem Zarządu upoważnionym do wszelkich czynności związanych z kierowaniem zakładu,
 8. zakres działania zakładu oraz szczegółowy zakres uprawnień i obowiązków kierownika zakładu określa regulamin organizacyjny zakładu, uchwalony przez Zarząd.

§35

 1. Działalność gospodarcza Fundacji może również polegać na utworzeniu spółki prawa handlowego lub na wniesieniu wkładu pieniężnego lub rzeczowego do istniejącej spółki.
 2. Fundacja w tej spółce reprezentowana jest przez Dyrektora Fundacji.

§36

Składnikami majątkowymi przeznaczonymi na prowadzenie działalności gospodarczej są:

 1. część funduszu założycielskiego w wysokości 2.200,00 złotych,
 2. inne składniki majątkowe przekazywane sukcesywnie przez Zarząd oraz udziały majątkowe w spółkach prawa handlowego.

§37

 1. Składniki majątku Fundacji przekazywane są zakładom, wyodrębnionym pod względem ewidencyjnym i oddzielnie zarządzanym i są traktowane jako majątek tych zakładów.
 2. Pieniężne wkłady tego majątku oraz dochody zakładów są lokowane na rachunkach bankowych konkretnych zakładów.

§38

Działalność gospodarcza jest prowadzona na zasadach rachunku ekonomicznego i zgodnie obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa.

§39

 1. Zakłady sporządzają w każdym roku kalendarzowym bilans i rachunek wyników, które podlegają zatwierdzeniu przez Zarząd.
 2. Do kosztów obciążających działalność zakładów oprócz kosztów własnych, wlicza się również ustaloną przez Zarząd część wynagrodzeń wraz z pochodnymi, wypłaconymi urzędującym członkom Zarządu, jak też odpisy na fundusz świadczeń socjalnych.

§40

Jeżeli wynik gospodarczy wykaże straty, Zarząd przedstawia Radzie sprawy wraz z odpowiednimi wnioskami co do potrzeby i możliwości kontynuowania przez zakłady dotychczasowej działalności oraz sposobu i źródła pokrycia strat.

§41

Zarząd określa wielkość zatrudnienia w zakładach oraz zasadę wynagradzania oraz zakres środków przeznaczanych na wynagrodzenia.

§42

Składniki majątku trwałego wykorzystywane w działalności gospodarczej podlegają amortyzacji i umarzaniu stosownie do obowiązujących zasad.

§43

Decyzje dotyczące przedsięwzięć inwestycyjnych podejmuje Zarząd.

§44

Wydatki w walutach obcych ponoszone w kraju i zagranicą są finansowane z posiadanych przez Fundację zagranicznych środków płatniczych, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa.

§45

Zbycie i obciążanie środków trwałych, wchodzących w skład majątku zakładu, o wartości przekraczającej kwotę oznaczoną przez Zarząd, jak również zaciągnięcie zobowiązania dotyczącego zakładu w wysokości przewyższającej kwotę ustaloną przez Zarząd wymaga decyzji Zarządu, chociażby pełnomocnictwo udzielone kierownikowi zakładu obejmowało te czynności.

Rozdział VII
Postanowienia końcowe

§46

 1. Dla efektywnego urzeczywistnienia swoich celów Fundacja może połączyć się z inną fundacją.
 2. Połączenie nie może nastąpić jeśli w jego wyniku mógłby zmienić się cel Fundacji.
 3. Decyzję o połączeniu podejmuje Zarząd w formie uchwały, która wymaga zatwierdzenia przez Radę.

§47

 1. Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów dla których została powołana lub wobec wyczerpania się jej środków finansowych i majątku.
 2. Decyzję o likwidacji Fundacji podejmuje Zarząd w formie uchwały, która wymaga zatwierdzenia przez Radę.
 3. Uchwała w sprawie likwidacji musi określać tryb likwidacji i przeznaczenie likwidowanego majątku.
 4. O likwidacji Fundacji Rada zawiadamia ministra nadzorującego.

§48

Majątek powstały po likwidacji przekazuje się z zastrzeżeniem art. 5 ust. 4 ustawy o fundacjach instytucjom, których działalność odpowiada celom Fundacji.

§49

Statut wchodzi w życie z dniem zarejestrowania Fundacji przez Sąd Rejonowy dla miasta stołe-cznego Warszawy.

Skip to content