Oprocentowanie oraz opłaty i prowizje

  1. Za czynności związane z obsługą pożyczki Fundacja pobiera prowizje i wysokości ustalonej Taryfą prowizji i opłat załącznik nr 1 do Regulaminu.
  2. Stawki oprocentowania mają charakter stały w całym okresie spłaty pożyczki i ustalane są przez Fundację w sposób określony w Procedurze w wysokości nie niższej niż właściwa stopa referencyjna ustalona na podstawie aktualnej stopy bazowej, określonej przez Komisję Europejską i publikowaną w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.
  3. Odsetki naliczane są od aktualnego stanu zadłużenia od uruchomienia pożyczki lub jej części i nie są kapitalizowane.
  4. Oprocentowanie dla przedsiębiorców prowadzących działalność powyżej 6 miesięcy wynosi 6,90% w stosunku rocznym a dla prowadzących do 6 miesięcy 9,68% w stosunku rocznym.Skip to content