Fundacja Wspierania Przedsiębiorczości Regionalnej w Gołdapi w ramach projektu pn. „Gołdapskie Centrum Biznesu – Ośrodek Informacyjno– Konsultacyjny”  współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013 -  poszukuje  kandydata na  stanowisko:

Informatyka na ½ etatu

Wymagania :

 • wykształcenie kierunkowe lub co najmniej 2 letnie doświadczenie zawodowe           w instytucjach finansowych,
 • uprawnienia do administrowania serwerami,
 • doświadczenie w serwisowaniu sprzętu komputerowego, diagnozowaniu                  i usuwaniu usterek.

     -    znajomość przepisów ustawy o ochronie danych osobowych,

 • znajomość sprzętu teleinformatycznego,
 • znajomość systemów operacyjnych Windows (wersja Windows 2000 i nowsze),
 • znajomość oprogramowania biurowego MS Office, programów pocztowych, graficznych Photoshop, CorelDraw,
 • mile widziana znajomość obsługi programu Novum Bank Interprise,
 • znajomość podstawowych zasad budowy i działania sieci komputerowych,
 • znajomość oprogramowania narzędziowego służącego do diagnozowania usterek sprzętu komputerowego,
 • umiejętność obsługi kserokopiarek.

Wymagania pożądane:

 • samodzielność,
 • odpowiedzialność,
 • kreatywność,
 • otwartość na zagadnienia techniczne,
 • umiejętność szybkiego uczenia się,
 • umiejętność pracy w zespole,
 • komunikatywność,
 • wysoka kultura osobista.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

 • instalacja oprogramowania systemowego i biurowego na komputerach pracowników,
 • pomoc użytkownikom w zakresie obsługi sprzętu teleinformatycznego                    i kserokopiarek oraz obsługi oprogramowania systemowego i biurowego,
 • nadzorowanie właściwej eksploatacji sprzętu komputerowego i kopiującego,
 • gospodarowanie sprzętem komputerowym,
 • obsługa serwisu internetowego,
 • współpraca z dostawcami systemów, usług oraz aplikacji,
 • zarządzanie i administrowanie urządzeniami mobilnymi,
 • zarządzanie siecią telefoniczną,
 • administrowanie serwerami i siecią lokalną,
 • sporządzanie kopii,
 • administrowanie systemami informatycznymi z zakresu ochrony danych osobowych.

Wymagane niezbędne dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny,
 • kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
 • kserokopie dotychczasowych świadectw pracy,
 • oświadczenie kandydata o posiadaniu doświadczenia w serwisowaniu sprzętu komputerowego, diagnozowaniu i usuwaniu usterek,
 • oświadczenie kandydata od kiedy może nastąpić zatrudnienie,
 • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych.

Termin i miejsce składania dokumentów:

Dokumenty w zamkniętej kopercie z dopiskiem:

„Kandydat na stanowisko Informatyka” oraz „nie otwierać przed 23.04.2013 r.”  należy składać w terminie do 23 kwietnia 2013 r., pod adresem: Fundacja Wspierania Przedsiębiorczości Regionalnej, Plac Zwycięstwa 16/3, 19-500 Gołdap.

Wymagana jest klauzula:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w przesłanym CV dla potrzeb niezbędnych w procesie rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1987 r.       o Ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133 poz. 883)”.

Inne informacje:

Dokumenty, które wpłyną do Fundacji po wyżej określonym terminie, nie zawierające kompletnej, wymaganej treścią ogłoszenia dokumentacji nie będą rozpatrywane.
Informacja o wyniku naboru będzie zamieszczona na stronie www.fwpr.orgInformacja o wynikach naboru zawiera imiona i nazwiska kandydatów oraz ich miejsce zamieszkania w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego.

Udostępnij wpis