Pożyczki udzielane są w walucie polskiej.
Kwota pożyczki nie może przekraczać 300 000,00 PLN.
Łączna kwota zaangażowania środków Fundacji w finansowanie jednego przedsiębiorcy, liczona w dniu udzielenia finansowania nie może przekraczać 10 % kapitału funduszu pożyczkowego.
Pożyczki mogą być udzielone na okres maksymalnie do 84 miesięcy ( 7 lat), licząc od daty podpisania umowy pożyczki do dnia spłaty ostatniej raty kapitałowo – odsetkowej.
Okres karencji w spłacie kapitału pożyczki nie może być dłuższy niż 6 miesięcy. Okres karencji nie wydłuża maksymalnego okresu spłaty pożyczki, określonego w ust.4.

Udostępnij wpis