1. Zabezpieczenia spłaty pożyczki stanowią formy zabezpieczeń dopuszczalne przez kodeks cywilny, prawo wekslowe i inne formy przyjęte do stosowania przez Agencję.

2. Wartość zabezpieczenia spłaty pożyczki wynosi minimum 100% kwoty udzielonej pożyczki.

3. Do podstawowych form prawnych zabezpieczeń spłaty pożyczek, przyjmowanych przez Agencję należą:

 • weksel in blanco pożyczkobiorcy wraz z deklaracją wystawcy weksla (zabezpieczenie przyjmowane obligatoryjnie),
 • poręczenie spłaty pożyczki według prawa cywilnego lub wekslowego, udzielone przez osoby trzecie, w tym osoby fizyczne nie prowadzące działalności gospodarczej, przedsiębiorców, krajowe instytucje rządowe, samorządowe lub pozarządowe, o dobrej kondycji finansowej,
 • gwarancja banku o dobrej kondycji finansowej, mającego siedzibę w kraju,
 • przeniesienie własności rzeczy ruchomej (przewłaszczenie) na zabezpieczenie,
 • zastaw rejestrowy,
 • przelew (cesja) wierzytelności na zabezpieczenie,
 • hipoteka na:
  • prawie własności nieruchomości,
  • prawie współwłasności nieruchomości,
  • prawie użytkowania wieczystego nieruchomości,
  • spółdzielczym własnościowym prawie do lokalu mieszkalnego, lokalu użytkowanego lub domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej
 • blokada środków na rachunku bankowym pożyczkobiorcy albo innej osoby, połączona z przyjęciem nieodwołalnego pełnomocnictwa do dysponowania przez Agencję środkami złożonymi na tym rachunku.
 • ubezpieczenie wierzytelności (pożyczki),
 • przelew (cesja) praw z umowy ubezpieczenia składników majątku,

4. W przypadku ustanowienia zabezpieczenia rzeczowego Agencja przyjmuje, jako dodatkowe zabezpieczenie, cesję wierzytelności z umowy ubezpieczenia przedmiotu zabezpieczenia rzeczowego albo umowę ubezpieczenia wystawioną na rzecz Agencji. Obowiązek ten nie dotyczy zabezpieczeń rzeczowych ustanawianych na nieruchomościach niezabudowanych lub na nieruchomościach zabudowanych budynkami, których wartość nie ma wpływu na wartość nieruchomości.

Udostępnij wpis