1. Przedmiotem współfinansowania ze środków pożyczki mogą być w szczególności:

a) przedsięwzięcia podnoszące mobilność i konkurencyjność istniejących przedsiębiorstw,

b)przedsięwzięcia związane z utworzeniem nowego przedsiębiorstwa.

2. Koszty kwalifikowane do finansowania ze środków pożyczki są ściśle związane z celami przedsięwzięcia i stanowią wydatki w kwotach brutto w szczególności na:

a)zakup środków trwałych, takich jak grunty, budowle, budynki, lokale, obiekty inżynierii lądowej i wodnej, maszyny, urządzenia, aparaty, środki transportu, narzędzia, przyrządy, wyposażenie, inne ruchomości,

b) zakup wartości niematerialnych i prawnych,

c) zakup usług obcych, np.  robót: budowlanych, remontowych, montażowych i instalacyjnych, usług projektowych, usług: doradztwa specjalistycznego, sporządzenia ekspertyz, przeprowadzania badań i analiz, usług szkoleniowych i promocji,

d) zakup środków obrotowych na dofinansowanie działalności bieżącej w tym: zakup materiałów do produkcji oraz towarów do handlu.

3. Zobowiązania bieżące przedsiębiorstwa  z tytułu: wynagrodzeń pracowniczych, opłaty eksploatacyjnych (np. czynsz, woda, ścieki, energia), spłaty zobowiązań finansowych takich jak: pożyczka, kredyt, leasing, opłaty      i prowizje oraz odsetki związane  z zakupem produktów bankowych, spłaty zobowiązań publiczno – prawnych, koszty postępowania sądowego/administracyjnego, kary, grzywny  a także inwestycje kapitałowe np. zakup papierów wartościowych, nie mogą być współfinansowane ze środków pożyczki.

4. Zakres przedmiotowy wykorzystania środków pożyczki nie może dotyczyć finansowania zakupów  o charakterze konsumpcyjnym.

Udostępnij wpis