1. Jednostkowe Pożyczki udzielane na warunkach korzystniejszych niż rynkowe zgodnie z zasadami udzielania pomocy de minimis oprocentowane będą na poziomie:
  • 25% stopy bazowej KE (aktualnie 1,42%, wystarczy spełnić jedno kryterium z poniższych):
   • dla projektów realizowanych przez podmioty działające na rynku poniżej 3 lat,
   • realizowane na obszarach przygranicznych,
   • realizowanych na obszarach o wysokiej stopie bezrobocia,
   • realizowanych na obszarach o niskim poziomie aktywności gospodarczej.
  • 50% stopy bazowej KE (aktualnie 2,84%, wystarczy spełnić jedno kryterium z poniższych):
   • wpływających na rozwój inteligentnych specjalizacji województwa warmińsko – mazurskiego,
   • wykazujących wpływ na oszczędność surowców i energii,
   • wykazujących wpływ na oszczędność emisji szkodliwych gazów do środowiska,
   • wykazujących wpływ na rozwój innowacyjności przedsiębiorstwa,
   • przyczyniających się do tworzenia trwałych miejsc pracy.
 2. Od 6,28% do 9,68% W przypadku niespełnienia przez Ostatecznego Odbiorcę warunków do uzyskania pożyczki na warunkach korzystniejszych niż rynkowe.

Udostępnij wpis