Pożyczka Regionalna

Dokumenty do pobrania

UWAGA!

W dniu 11.06.2024 nastąpiła zmiana załącznika nr 2 do Regulaminu udzielania pożyczek Funduszu Rozwoju Przedsiębiorczości - linia Pożyczka Regionalna dla MŚP

"Obszary o niskim poziomie aktywności gospodarczej na poziomie gmin w województwie warmińsko-mazurskim - wg wskaźnika „podmioty wpisane do...

Podstawowe zasady udzielania Pożyczki Regionalnej dla MŚP

Ogólne zasady udzielania pożyczek: Pożyczki udzielane są w walucie polskiej. Kwota pożyczki nie może przekraczać 1 000 000 zł. Fundacja może obniżyć wartość pożyczki ze względu na realizację wskaźnika dotyczącego minimalnej ilości udzielonego wsparcia. Maksymalny termin na wypłatę całkowitej kwoty Pożyczki wynosi 30 dni kalendarzowych od dnia zawarcia...

Zakres przedmiotowy wykorzystania środków z Pożyczki Regionalnej dla MŚP

Zakres przedmiotowy wykorzystania środków z Pożyczki Regionalnej dla MŚP Jednostkowa Pożyczka może finansować: do 100% wydatków w ramach Inwestycji Pożyczkobiorcy — dla pożyczek do 500.000,00 zł, do 80% wydatków w ramach Inwestycji Pożyczkobiorcy — dla pożyczek powyżej 500.000,00 zł, co oznacza, że minimalny wkład własny Pożyczkobiorcy wynosi 20%. Z Jednostkowej Pożyczki finansowane...

Podmioty, które mogą ubiegać się o Pożyczkę Regionalną dla MŚP

Przedsiębiorstwa ubiegające się o Jednostkową Pożyczkę Regionalną dla MŚP muszą spełniać łącznie następujące kryteria: Są mikro, małym lub średnim przedsiębiorstwem, Posiadają na terenie województwa warmińsko-mazurskiego siedzibę lub oddział, zgodnie z wpisem do rejestru przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym albo stałe lub dodatkowe stałe miejsce wykonywania działalności gospodarczej, zgodnie z wpisem do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i prowadzącymi działalność...

Oprocentowanie

Jednostkowe Pożyczki udzielane na warunkach korzystniejszych niż rynkowe zgodnie z zasadami udzielania pomocy de minimis oprocentowane będą na poziomie: 25% stopy bazowej KE (aktualnie 1,42%, wystarczy spełnić jedno kryterium z poniższych): dla projektów realizowanych przez podmioty działające na rynku poniżej 3 lat, realizowane na obszarach przygranicznych, realizowanych na obszarach o...

Skip to content