Zakres przedmiotowy wykorzystania środków z Pożyczki Regionalnej dla MŚP

 1. Jednostkowa Pożyczka może finansować:
  1. do 100% wydatków w ramach Inwestycji Pożyczkobiorcy — dla pożyczek do 500.000,00 zł,
  2. do 80% wydatków w ramach Inwestycji Pożyczkobiorcy — dla pożyczek powyżej 500.000,00 zł, co oznacza, że minimalny wkład własny Pożyczkobiorcy wynosi 20%.
 2. Z Jednostkowej Pożyczki finansowane są wydatki w kwotach brutto tj. z podatkiem VAT.
 3. W ramach instrumentu finansowane będą inwestycje związane ze wzrostem konkurencyjności MŚP:
  1. zakup środków trwałych, w tym maszyny, urządzenia, aparaty, środki transportu z wyłączeniem podgrupy KŚT 741 (według Klasyfikacji Środków Trwałych GUS), narzędzia, przyrządy, wyposażenie, inne ruchomości oraz nieruchomości, przy czym:
   1. w ramach Produktu Finansowego Pożyczka Regionalna dla MŚP dopuszcza się finansowanie do wysokości 90% zakupu nieruchomości niezabudowanej/zabudowanej, pod warunkiem, że są one uzasadnione realizacją przedsięwzięcia. Finansowane mogą być wyłącznie nieruchomości niemające przeznaczenia mieszkalnego, nie przeznaczone do obrotu, nie stanowiące lokaty kapitału,
  2. zakup wartości niematerialnych i prawnych,
  3. zakup usług obcych np. robót budowlanych, remontowych, montażowych i instalacyjnych, usług transportowych,
  4. zakup środków obrotowych (kapitał obrotowy) w postaci zapasów, towarów, materiałów, produktów gotowych, półproduktów, produktów w toku, zaliczek na dostawy krótkoterminowe — do wysokości 30%.
 4. Środki z Jednostkowej Pożyczki nie mogą być przeznaczone na:
  1. finansowanie wydatków pokrytych uprzednio ze środków z innych funduszy, programów, środków i instrumentów Unii Europejskiej lub innych źródeł pomocy krajowej lub zagranicznej,
  2. prefinansowanie wydatków, na które otrzymano dofinansowanie w formie dotacji lub pomocy zwrotnej,
  3. refinansowanie całości lub części wydatków, które na dzień złożenia wniosku o udzielenie Jednostkowej Pożyczki zostały już poniesione (tj. opłacone),
  4. refinansowanie jakichkolwiek pożyczek, kredytów lub rat leasingowych,
  5. dokonanie spłaty zobowiązań publiczno-prawnych Pożyczkobiorcy,
  6. finansowanie wydatków niezwiązanych bezpośrednio z określonym Celem Inwestycji,
  7. finansowanie zakupu aktywów finansowych przeznaczonych do obrotu,
  8. finansowanie zakupu nieruchomości przeznaczonych do obrotu lub stanowiących lokatę kapitału,
  9. finansowanie zakupu nieruchomości mających przeznaczenie mieszkalne,
  10. finansowanie środków transportu z podgrupy KŚT 741 (według Klasyfikacji Środków Trwałych GUS),
  11. finansowanie kształcenia, szkolenia, szkolenia zawodowego pracowników lub innych przedsięwzięć bezpośrednio objętych zakresem rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1304/2013 w sprawie Europejskiego Funduszu Społecznego;
  12. finansowanie działalności w zakresie wytwarzania, przetwórstwa lub wprowadzania do obrotu przez producenta lub importera tytoniu i wyrobów tytoniowych;,
  13. finansowanie działalności w zakresie produkcji lub wprowadzania do obrotu przez producenta lub importera treści pornograficznych,
  14. finansowanie działalności w zakresie obrotu materiałami wybuchowymi, bronią i amunicją,
  15. finansowanie działalności w zakresie gier losowych, zakładów wzajemnych, gier na automatach i gier na automatach o niskich wygranych,
  16. finansowanie działalności w zakresie produkcji lub wprowadzania do obrotu przez producenta lub importera środków odurzających, substancji psychotropowych lub prekursorów,
  17. finansowanie likwidacji lub budowy elektrowni jądrowych,
  18. finansowanie inwestycji na rzecz redukcji emisji gazów cieplarnianych pochodzących z listy działań wymienionych w załączniku I do dyrektywy 2003/87/WE,
  19. finansowanie inwestycji w infrastrukturę portów lotniczych, chyba że są one związane z ochroną środowiska lub towarzyszą im inwestycje niezbędne do łagodzenia lub ograniczenia ich negatywnego oddziaływania na środowisko,
  20. finansowanie przedsięwzięć realizowanych przez podmioty znajdujące się na liście osób i podmiotów objętych sankcjami w związku z wojną w Ukrainie, zamieszczonej na stronie Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Udostępnij wpis